Arkiv: Uncategorized

Projektet för implementeringsfasens implementeringsplan startade i januari – hur ser det ut i projektet nu?

Implementeringsplanen för Digispår-projektets implementeringsfas är en beskrivning av hur det moderna radionätbaserade tågövervakningssystemet för det finländska järnvägsnätet implementeras under åren 2025–2040. Arbetet med implementeringsfasens implementeringsplan påbörjades i projektform i januari 2024. Vad uppnåddes under årets första tredjedel och vad har arbetet inneburit i praktiken, på teamnivå? Digispår-projektets implementeringsfas är den enskilt mest omfattande fasen under […]

Upphovsmännen bakom Digispår: Helhetsarkitekt Oskari Forsblom

Presentationerna av upphovsmännen bakom Digispår fortsätter! Den här gången är det helhetsarkitekt Oskari Forsbloms tur. Hur länge har du arbetat i projektet? Hur blev du involverad i Digispår? Jag började arbeta i början av projektets utvecklings- och verifieringsfas, i oktober 2021. Jag är utbildad IT-arkitekt och före Digispår hade jag hållit arkitektutbildningar för Fintraffic och […]

Mot framtidens vägtrafik genom samarbete: utvecklings- och uppföljningsgruppen för Digispåret inledde sitt arbete

Hur får man den största möjliga samhälleliga nyttan av Digispåret och vilka åtgärder eller beslut förutsätter detta? Bland annat dessa frågor behandlar utvecklings- och uppföljningsgruppen för Digispåret, som består av representanter för flera olika aktörer inom järnvägsbranschen. Digispåret är en nödvändig ersättningsinvestering som kommer att förnya tågkontrollen, säkerhetsutrustningen, fjärrkontroller och trafikhanteringssystem, förbättra järnvägarnas förmåga att […]

Vilken typ av infrastrukturdata behövs för Digispår?

Arbetsgruppen för infrastrukturdata för Digispår behandlar och löser problem gällande infrastrukturen. För tillfället behandlas många helheter till vilka exempelvis ATO och ETCS anknyter. Hur hanteras problem med infrastrukturen i praktiken?  Och hur har arbetet framskridit fram till i dag? I vilka komponenter har infrastrukturdata indelats? För Digispår har en arbetsgrupp för infrastrukturdata inlett sitt arbete. […]

Upphovsmännen bakom Digispår: Testingenjör Tuukka Varjoranta

Presentationerna av upphovsmännen bakom Digispår fortsätter! Den här gången är det testingenjör Tuukka Varjorantas tur. Hur länge har du arbetat i projektet? Hur blev du involverad i Digispår? Jag började arbeta i Digirata-projektet sommaren 2021 efter att ha börjat hos Proxion i det dåvarande ETCS-teamet. Till en början bestod arbetsuppgifterna till stor del av att […]

Fälttester har påbörjats på banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn

Ett testlok utrustat med det europeiska tågkontrollsystemet körs på det avstängda banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn. Avsikten är att testa funktionaliteten hos både lok- och banutrustningar samt trafikstyrningssystem. Med hjälp av testbanan fås erfarenhet av ETCS-drift i äkta järnvägsmiljö.  I mars togs det ytterligare ett betydande steg framåt i Digispår-projektet, då fälttesterna nu har påbörjats på banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn […]

Planeringen av byggandet av bansträckan EKA framskrider enligt tidtabellen – viktiga lärdomar samlas in för nästa planeringsfas

I byggplaneringen för bansträckan EKA är planeringsdelområdena uppdelade i tre olika helheter: Kumo–Raumo, Kumo–Tallholmen och Tallholmen–Vetenskär samt Lielax–Kumo. Projektet är unikt, eftersom det är många saker som görs för första gången. Ett exempel på detta är anslutning av plankorsningsanläggningar till ETCS.   Byggplaneringen av Digispårs första kommersiella bansträcka (EKA) pågår som bäst och ska vara […]

Ett unikt projekt pågår: Hur kommer man att övervaka de nätförbindelser som används för tågens kommunikation?

Syftet med Digispårs bansträcka EKA är att för tågens kommunikation använda en radionätslösning i vilken kommersiella nätförbindelser utnyttjas. En del av detta radionätsprojekt är en övervakningsfunktion i vilken det undersöks hur trafikledarna i framtiden får information om underhållsavbrott och störningar, för att säkerställa en säker färd för tågen.  Digispår har för avsikt att använda befintliga […]

Upphovsmännen bakom Digispår: Cybersäkerhetsexpert Antti Alestalo

Presentationerna av upphovsmännen bakom Digispår fortsätter! Den här gången är det cybersäkerhetsexperten Antti Alestalos tur. Vad arbetar du med och vilken är din roll i Digispår-projektet? Jag arbetar som cybersäkerhetsexpert och tillsammans med vårt team planerar vi cybersäkerheten i Digispår. Detta täcker ett brett spektrum av delområden, från att definiera krav för olika delsystem till […]

Den största helheten i Digispår-projektet är igång nu – så här arbetar man i implementeringsfasen

Den största helheten i Digispår-projektet, implementeringsfasen (utrullningen), pågår nu då man i projektet har inlett produktionen av planen för implementeringsfasen (utrullningsplanen). Avsikten är att planen för implementeringsfasen ska innefatta allt det genomförande av Digispår-projektet som hamnar utanför delområdet EKA, från år 2025 till år 2040. Digispår-projektet är grovt indelat i två stora delområden: EKA och […]