I Digispår-projektet förnyas tågens passagekontroll. Finlands nuvarande tågkontrollsystem (JKV) närmar sig slutet av sin livscykel. Systemets livslängd löper ut i slutet av 2020-talet. För Finland är nästa logiska steg att övergå till det europeiska trafikstyrningssystemet (ERTMS) och det moderna radiobaserade ETCS-systemet (European Train Control System). Som radionät rekommenderas FRMCS-systemet (Future Railway Mobile Communication System. Då skulle Finlands framtida ERTMS-lösning vara det radiobaserade ETCS som implementeras utan synliga signaler samt radionätverket FRMCS som är tätt knutet till detta system.

Även förordningarna förpliktar till att systemet förnyas, eftersom Finland som EU-medlemsstat ska uppdatera systemen så att de är kompatibla med europeiska system. För att säkerställa kompatibilitet måste det transeuropeiska TEN-T-nätet utrustas med ERTMS-systemet. EU kräver också att nya järnvägsdragningar förses med passagekontroll av ny typ.

LÖSNINGEN: Radionätbaserad passagekontroll för tågen

Finlands kommande tågkontrollösning är det moderna radionätbaserade ETCS som implementeras utan synliga signaler, och som:

  • Ger Finland en hållbar teknisk utvecklingsbas
  • Möjliggör en ökning av bankapaciteten
  • Förbättrar tågtrafikens punktlighet samt möjliggör en ökning av antalet tåg och passagerare på det befintliga bannätet
  • Minimerar konsekvenserna av och varaktigheten hos störningar
  • Ger Finland en hållbar teknisk utvecklingsbas
  • Möjliggör en ökning av bankapaciteten
  • Förbättrar tågtrafikens punktlighet samt möjliggör en ökning av antalet tåg och passagerare på det befintliga bannätet 
  • Minimerar konsekvenserna av och varaktigheten hos störningar 
  • Förbättrar säkerheten vid plankorsningar och banarbeten

Med andra ord är förnyelse av passagekontrollsystemet ett livsvillkor för säker och smidig tågtrafik i framtiden. Digispår möjliggör högre tillgänglighet hos järnvägstrafiken och en bättre servicenivå, vilket gör att järnvägstrafikens attraktionskraft ökar. Digispår är projektet som gör förnyelsen möjlig.

Radionätverket kommer att baseras på det för Europa gemensamma FRCMS-systemet (Future Railway Mobile Communication System). 

MILJÖN: Positiv inverkan på begränsningen av klimatförändringen

Finland har förbundit sig att fram till år 2030 halvera utsläppen från trafiken. Järnvägens marknadsandel är omkring 6 % för persontrafikens del och 27 % för godstrafiken. Järnvägstrafiken är en miljövänlig trafikform, eftersom dess andel av trafikens utsläpp är mindre än en procent.

Digispår för sin del möjliggör en ökning av järnvägstrafikens marknadsandel när det gäller både person- och godstrafik, och därigenom skulle minska utsläppen från trafiken avsevärt. Att öka järnvägstrafikens andel är också ett mål som omfattar hela EU, och återspeglas starkt bland annat i det europeiska programmet för grön utveckling, dvs. Green Deal-programmet. Digispår är ett verktyg för begränsning av klimatförändringen.

KAPACITETEN: Kapacitet behövs på spåren

Det har förutspåtts att efterfrågan på tågtrafik kommer att öka kraftigt, särskilt på stambanan och på stadsspåren i Södra Finland. Med det utbud som finns för närvarande är kapaciteten dock inte tillräcklig. På det befintliga bannätet skulle det på vissa platser finnas potential att öka antalet tåg betydligt. Med hjälp av Digispår skulle mer kapacitet kunna erbjudas, med en lämplig trafikstruktur skulle den på vissa platser kunna ökas med upp till 30 %. Digispår betjänar dock inte bara Södra Finland, utan skulle täcka hela bannätet. Digispår erbjuder livskraft till hela Finland.

PASSAGERARNA: Bättre servicenivå för passageraren

När digitaliseringen genomförs går tåget punktligt och med täta turintervaller. Resan är också smidigare och trevligare, eftersom störningarna är färre och konsekvenserna av dem inte är så långtgående, eftersom de vid behov kan begränsas till att förbli lokala. På tåget kan man behändigt utnyttja de många digitala tjänster som tillhandahålls. Resan kan bekvämt fortsättas genom att byta till en annan trafikform. Digispår möjliggör för sin egen del att resekedjan fungerar sömlöst.
  

TEKNIKEN: Framtidens digitala plattform skapar möjligheter

Ett modernt radionätbaserat system möjliggör att framtida teknikslag kan tas i bruk. Ett system som är lätt att uppgradera och utveckling av ställverken till en ny digital nivå möjliggör en dynamisk trafikstyrning, både inom passagerar- och godstrafiken. Tack vare användning av data kan man förutsäga underhållet av utrustning och bannät, vilket ger kostnadsbesparingar. Den radionätbaserade lösningen är också nyckeln till digitalisering av logistik och automatisk tågtrafik, samt oundviklig för genomförande av nya banprojekt.

SÄKERHETEN: Ännu säkrare trafik 

 Med ett radionätbaserat system sker införande av trafikbegränsningar i realtid på bannätet, betydligt snabbare än i dag, och förbättrar därmed förutsättningarna för säker tågtrafik. Även andra

säkerhetshöjande fördelar uppnås. Det är till exempel möjligt att minimera vägtrafikantens väntetid vid plankorsningar och kostnadseffektiva säkerhetsutrustningar för plankorsningar, såsom tågidentifiering, tilläggstjänster och tidsaktuell information möjliggörs, vilket förbättrar den av passagerarna upplevda säkerheten. Dessutom kan arbetstagarnas säkra förflyttning längs spåret vid banarbeten säkerställas bättre.

Utvecklings- och verifieringsfasen pågår

I utvecklings- och verifieringsfasen säkerställs att Digispår-projektet så långt som möjligt uppnår önskad förmåga med avseende på ETCS-nivå, genom att utnyttja FRMCS-lösningen, en ny typ av lokaliseringsmetod och
nivå 2 för automatiska tågfunktioner.

I utvecklings- och verifieringsfasen är målet att färdigställa sömlösa specifikationer för Digispår-systemet som helhet så att lösningarna är testade för att fungera och en effektiv upphandling kan påbörjas för implementeringsfasen.

Digispår är en betydande investering
i järnvägstrafiken
Digispår syftar till säker och
effektiv trafikering av tågen
I Digispår testas lösningar som vilar
på ny 5G-baserad informationsöverföring