Kompatibiliteten hos komponenterna i det europeiska tågsignalsystem som tas i bruk i Finland kommer att testas i ett testlaboratorium som byggs för detta ändamål. Beredningsarbetet för laboratoriets system- och utrustningsupphandlingar är inne på slutrakan och upphandlingarna i anslutning till byggandet av laboratoriet startar under 2024. Testlaboratoriet minskar behovet av arbetskrävande testkörningar i terrängen och gör därför att även övrig tågtrafik kan ske smidigare.

Under det gångna året har det inte varit någon brist på arbete i Digispår-projektet med att förbereda och specificera testlaboratoriets system- och utrustningsupphandlingar. RFI-rundan (Request for Information), som samlar in feedback från tillverkarna av testsystemen, avslutades i oktober och huvudupphandlingen av det nya laboratoriet är planerad att starta under 2024.

”Vi har nu identifierat testlaboratorieprojektets storleksklass och kunnat specificera testlaboratoriets uppdrag väl, det vill säga för vilket ändamål vi egentligen behöver laboratoriet och vilken typ av testtjänster som kommer att produceras i laboratoriet i framtiden. Den RFI-runda som har genomförts tillsammans med utrustningsleverantörerna gav mycket bra feedback och nyttiga fokuseringar, på basis av vilka upphandlingsrelaterade specifikationer kan föras framåt. Vid byggandet av det nya laboratoriet handlar det om ett ganska omfattande projekt, och det behövs fortfarande bakgrundsarbete samt beslut om exempelvis upphandlingar och finansiering av framtida tjänster. Det är ändå fantastiskt att se hur saker och ting hela tiden framskrider”, berättar Mikko Natunen, chef för Digispår-projektets ansvarsområde Testning och godkännanden.

Testlaboratoriet spelar en viktig roll i Finlands övergång till att använda det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS, European Train Control System). Tack vare laboratoriet kan testningen av kompatibiliteten hos den nya systemhelhetens delar överföras till att genomföras under laboratorieförhållanden i stället för fälttester, vilket sparar arbetsmängder.

”Testning i terrängen kräver mer personal och orsakar också olägenheter för den övriga spårtrafiken. Testlaboratoriet minskar behovet av sådana tester, och vi kan lättare testa det nya systemets funktioner och uppdateringar. I laboratoriemiljö kan vi också sammanföra alla faktorer för att studera de resultat som har erhållits från testerna. Detta utvecklar vår personals kunskap om systemets funktionalitet”, räknar Natunen upp.

Utöver Natunen har Jari Häyrynen och Ari Tilli från Fintraffic samt Tommi Palm från Gofore varit starkt involverade i att specificera och förbereda testlaboratoriets systemupphandling.

En helhetslösning som håller länge och utvecklas, ingen ”engångsvara”

Det nya testlaboratoriet kommer att inrättas vid Trafikledsverkets bantekniska lärcenter, som är beläget i Kouvola. Under den gångna hösten har man preciserat de lokalrelaterade kraven och gjort en kartläggning av vilka av de tillgängliga lokalerna som skulle motsvara behoven. Härnäst är målet att mellan Trafikledsverket och Fintraffic Järnväg Ab enas om detaljerna med anknytning till lokalanvändningen.  

”Rent fysiskt byggs det nya testlaboratoriet vid sidan av eller i anslutning till det befintliga testlaboratoriet Kokoha (testbanan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn). Vi strävar efter att förena de nya lokalbehoven med de befintliga funktionerna i testlaboratoriet Kokoha. Vårt mål är att planera och genomföra nödvändiga lokalförändringar under första halvan av nästa år, och detta ska vara klart före slutet av augusti”, säger Natunen.

Utöver tekniska system och lokaler fastställs för testlaboratoriet även behoven för personalen och laboratoriets operativa verksamhet. Modellen hämtas från lösningar som används på andra håll i världen, genom att tillämpa dem och utveckla nya rutiner skapas en helhet som är mest lämplig för Finlands behov. Vi söker också just nu en ny projektledare för att leda hela implementeringen av testlaboratoriet.

”Under det gångna året har vi samlat in information om olika funktionella och tekniska alternativ för testlaboratorier, och utnyttjat den samlade informationen i vår egen projektering. Vårt mål är att utveckla en heltäckande teknisk lösning för det nya testlaboratoriet, som gör det möjligt att smidigt testa kompatibiliteten hos leveranser från olika utrustningsleverantörer”, säger Natunen.

Enligt Natunen skulle testerna kunna räcka hur länge som helst, och han betonar också hur viktigt det är att skapa sig en uppfattning om det nya laboratoriets roll som en del av idrifttagningsprocessen för ETCS-projekt. För detta ändamål är det också nödvändigt att på en tillräcklig nivå förstå innehållet i de tester som utförs av leverantörerna av delsystemen själva, samt att urskilja hur stor andel av testerna som under alla omständigheter måste utföras på fältet. När testningshelheten är känd är det också möjligt att definiera laboratorietestningens kärnroll och kärninnehåll, begränsa innehållet i den testning som utförs i laboratoriet och göra nödvändiga avgränsningar med anknytning till den kommande upphandlingen.

”Slutresultatet av upphandlingen bör vara en helhet med vilken kan utföras de tester som är nödvändiga för kommersiell idrifttagning och godkännande av ETCS-projekt. Dessutom är målet en arkitektur som är möjlig att utveckla i takt med att ETCS-kompetensen ökar och enligt de nya behov som dyker upp. Målet skulle vara att för varje ny ETCS-bansektion eller nytt ETCS-projekt skulle det inte krävas något nytt, eget, separat laboratorium eller test- och simuleringssystem. Med andra ord en hållbar helhetslösning som utvecklas, ingen engångsvara”, summerar Natunen.