År 2023 börjar lida mot sitt slut. Och det kommande året väntar redan runt hörnet. Hur ser det gångna året ut, sett i detta ögonblick? Och vilka framsteg kan göras under 2024? Jari Pylvänäinen, projektchef för projektalliansen, reflekterar över det gångna året för oss och blickar samtidigt framåt mot nästa år.  

År 2023 hade Digispår-projektet mycket att göra, särskilt med anskaffningen av säkerhetsanordningar och förberedelsearbeten för upphandlingar med anknytning till denna, vilka arbeten inleddes i början av året. Syftet med upphandlingarna är att Finland ska få en systemhelhet som är kompatibel med det alleuropeiska tågsignalsystemet (ERTMS). Anskaffningsbeslutet om säkerhetsanordningar kommer att fattas under första delen av 2024.

”Någon anskaffning av den här typen av system har inte genomförts i Finland tidigare. Vi har satt våra mål högt och strävar efter en verkligt modern lösning även i europeisk skala. Målet är också att lära sig så mycket som möjligt om genomförandet och utnyttja informationen även i de mer omfattande upphandlingarna under genomförandefasen”, berättar Jari Pylvänäinen, direktör hos Fintraffic.

I Digispår-projektet har flitigt förts fram Finlands budskap till Europa om att det borde vara möjligt att utnyttja kommersiella nätverksförbindelser även när det gäller tågkontrollsystem. När det gäller detta kunde man på banavsnittet Kouvola–Kotka/Fredrikshamn bevittna en händelse som var unik även ur europeisk synvinkel, när ett lok för första gången styrdes via offentliga nätverksförbindelser. Lösningen har redan väckt positiva reaktioner på den internationella arenan.

Enligt Pylvänäinen har samarbetet mellan olika aktörer intensifierats tydligt under det gångna året och man har strävat efter att klarlägga och vidareutveckla de gemensamma målen. Även den alliansmodell som används i projektet har man lyckats sparka igång bättre i praktiken.

”Dessutom har vi utarbetat en gemensam utvecklings-/förvaltningsplan för järnvägssektorn, där den nationella viljan definieras i ett bredare perspektiv, det vill säga exempelvis hur långt vi vill avancera saker tekniskt. Denna plan stöder konkretiseringen av samarbetet samt definierar våra långsiktiga mål”, säger Pylvänäinen.

Byggandet av banavsnittet EKA startar nästa år

Enligt Pylvänäinen kommer koordineringen av projekten på banavsnittet Lielahti–Raumo/Björneborg, som går under namnet EKA, att spela en stor roll nästa år när byggandet av banavsnittet börjar på allvar. När det gäller säkerhetsanordningssystemet inleds ett specificeringsarbete och en granskning av den övergripande säkerheten, och demonstrationerna av den första leveransen ska genomföras före sommaren.

Dessutom kommer Digispår-projektet att under det kommande året fortskrida allt närmare den mer omfattande genomförandefas som håller på att konkretiseras. Som stöd för detta utarbetas en genomförandeplan för genomförandefasen, som också innehåller en riksomfattande projektstrategi för systemförnyelse. Under året kommer även framstegen i genomförandefasen att preciseras och det utförs arbete för att säkerställa den långsiktiga finansieringen.

Pylvänäinen själv är särskilt stolt över hur mycket finländskt kunnande projektet har samlat på sig när det gäller den nya systemhelheten. Han vill särskilt tacka Digispår-anställda för deras långsiktiga arbete med projektet.

”Vi håller på att skapa ett helt nytt slags system och en ny verksamhetsmodell i Finland, och detta kräver uthållighet av hela teamet. Det gläder mig att se hur människor fortsätter att entusiasmeras över vad vi gör. Detta ger projektet kraft att gå framåt även under 2024. Tack till alla, både Digispår-anställda och partner, för det gångna året och en riktigt god jul”, avslutar han.