Implementeringsplanen för Digispår-projektets implementeringsfas är en beskrivning av hur det moderna radionätbaserade tågövervakningssystemet för det finländska järnvägsnätet implementeras under åren 2025–2040. Arbetet med implementeringsfasens implementeringsplan påbörjades i projektform i januari 2024. Vad uppnåddes under årets första tredjedel och vad har arbetet inneburit i praktiken, på teamnivå?

Digispår-projektets implementeringsfas är den enskilt mest omfattande fasen under projektets hela livscykel, ur nästan vilket perspektiv som helst, och har beskrivits som en av de mest betydande milstolparna i Finlands järnvägshistoria. Den implementeringsplan som nu utarbetas är att likna vid ett manus för denna milstolpe, dvs. en beskrivning av hur systemhelheten planeras, upphandlas, byggs och tas i drift.

Förra året skissade man på en projektmodell för implementeringsfasens implementeringsplan, och i år har arbetet med planen påbörjats enligt modellen. Under den senaste tredjedelen av året har det övergripande temat varit att starta projektarbetet och att utforma helheten.

”Första tredjedelen av innevarande år har varit den första i det fleråriga ToTo-projektet. Starten av det omfattande projektet har inneburit att komma överens om identiska handlingssätt, kommunicera aktivt samt definiera tydliga ansvarsområden för experter och team. När det gäller dessa saker fortsätter vi att utveckla vår verksamhet även under den kommande tredjedelen av året – kontinuerligt lärande och utvärdering av det egna arbetet är mycket viktigt. Jag vill tacka projektdeltagarna för deras aktiva responsgivning. Jag hoppas att aktivitetsnivån bibehålls även i fortsättningen”, säger projektchefen Saara Haapala.

Hur har ptojektet drivits framåt i praktiken på teamnivå?

Centralt i projektarbetet är att under de första faserna beskriva vad som avses med genomförandet av implementeringsfasen, vilka delar och arbetshelheter den innehåller, exempelvis ur perspektivet geografisk omfattning, och vilken slags implementeringshelhet som eftersträvas vid olika tidpunkter. Det är absolut nödvändigt att säkerställa att de för projektet uppsatta målen och visionerna styr definierandet av och förberedelserna för implementeringsfasens upphandlingar.

”I praktiken har detta inneburit att som en del av ToTo-arbetet har vi börjat precisera målen på projektets övergripande nivå närmare vardagen och genom olika metoder strävar vi efter att säkerställa att visionerna och de slutgiltiga definitionerna är i linje med målen. Vi har också aktivt samarbetat för att bygga upp en gemensam tidtabell för hela implementeringsfasen, eftersom implementeringens olika delområden har identifierats ha betydande innehållsmässiga och tidtabellsrelaterade beroenden. Vi har också granskat fasindelningen av idrifttagningen på projektets övergripande nivå och tidtabellen för 2021, och funnit att vi ur projektets perspektiv fortfarande kan utfästa oss för den. Granskningen utökas sedan till fordonsägarnas perspektiv”, säger Haapala.

Även överföringen av lärdomar har gjorts aktivare. Överföringen av lärdomar från EKA (den första kommersiella bandelen) till implementeringsfasen är en nödvändig förutsättning för framgångsrika upphandlingar och arbeten under implementeringsfasen. För detta ändamål förbereds det så kallade konceptet för överföring av lärdomar, med stöd av vilket systematisk överföring av lärdomar från delområdet EKA säkerställs och på ToTo-projektets sida för sin del systematisk mottagning och förankring av lärdomarna.

I hjärtat av ToTo-projektet granskar vi uppgiftshelheternas aktualitet ur olika perspektiv. För att kunna driva arbetshelheterna framåt i rätt tid måste de olika teamens arbeten i förväg anpassas till de arbetsfaser, metoder och standarder som ska följas, så att man styrda av dessa i rätt tid kan avancera mot implementeringsfasens upphandlingar.

”Redan i början av arbetet uttalades det att utarbetandet av upphandlingsstrategin och den kompletterande upphandlingsplanen är prioriterade arbetshelheter som har en bred inverkan på implementeringsplanens helhet. Upphandlingsstrategin och upphandlingsplanen är mycket viktiga när det gäller ToTo-planen, eftersom de utgör grunden och de centrala riktlinjerna för fasindelningen av arbetet samt tidtabellen under implementeringsfasen.”