Hur får man den största möjliga samhälleliga nyttan av Digispåret och vilka åtgärder eller beslut förutsätter detta? Bland annat dessa frågor behandlar utvecklings- och uppföljningsgruppen för Digispåret, som består av representanter för flera olika aktörer inom järnvägsbranschen.

Digispåret är en nödvändig ersättningsinvestering som kommer att förnya tågkontrollen, säkerhetsutrustningen, fjärrkontroller och trafikhanteringssystem, förbättra järnvägarnas förmåga att förmedla tågtrafik och möjliggöra spårtrafikens tillväxt. För att uppnå största möjliga samhälleliga nytta krävs samarbete mellan aktörerna inom järnvägsbranschen och deras engagemang. För detta ändamål har man grundat en ny utvecklings- och uppföljningsgrupp för Digispårets mål, som träffades för första gången i början av maj.

Fintraffic och Trafikledsverket stöder gruppen tillsammans och i gruppen finns representanter från VR, HRT, Fenniarail, Pääkaupunkiseudun Junakalusto, North Rail och Traficom.

”Tillsammans med Esa Sirkiä från Trafikledsverket startade vi en målgrupp för att kunna föra alla relevanta aktörer samman och bättre än tidigare förstå varje aktörs egna mål för Digispåret och deras prioriteringar. Endast genom dialog kan vi förstå varandra och förbinda oss till investeringar som vi kan skapa betydelse med tillsammans. Genom ett gemensamt engagemang får vi ut det mesta av Digispåret i framtiden”, säger Sanna Järvenpää, verkställande direktör för Fintraffic Järnvägstrafik.

Beslutsfattande behövs också utanför projektet

Hurdan samhällelig nytta vill man få från Digispåret i framtiden? Bland annat säkerhet, smidighet, effektivitet och kapacitetsökning. Digispåret genomför de nödvändiga förändringarna för att möjliggöra det teknologiska språnget, men uppnåendet av målen kan också påverkas av många andra faktorer, så som avtal med aktörerna, aktörernas egna tjänster, teknologiska lösningar och personalens kompetens och förändrade uppgifter. Därför behövs åtgärder, engagemang och beslutsfattande även utanför projektet Digispår.

Bredare beslutsfattande behövs bland annat i ibruktagandet och omfattningen av ATO (Automatic Train Operation), ett enhetligt kunskapsunderlag, utvecklingen av energieffektivitetslösningar, utnyttjande av kapacitetsökningen och säkerheten.

”Digispåret är ett viktigt steg mot en modernare och effektivare järnvägstrafik i Finland. Det är viktigt att aktörerna inom branschen delar en gemensam vision och tydliga mål, så att vi verkligen kan skapa det bästa för Finland. Redan vid det första mötet hade vi bra diskussioner. Det bådar gott för fortsättningen av samarbetet”, säger Järvenpää.