I början av juni besökte Matthias Ruete, kommissionens ERTMS-koordinator, Finland för att bekanta sig med Finlands nationella ERTMS-projekt, Digispår-projektet, och hur Finland främjar pilotförsök och ibruktagande av ny teknik för järnvägstrafik.

Under det två dagar långa besöket diskuterade Ruete med representanter för Digispår bl.a. hur Digispår-projektet framskrider, Finlands lösning för kommunikationsnät, dvs. utnyttjande av kommersiella radionätsförbindelser inom passagekontroll för tåg, cybersäkerhet samt resultaten av det genomförda pilotprojektet för positionsbestämning. Andra frågor på dagordningen var finansieringsinstrument, den pågående förnyelsen av TEN-T-förordningen samt teknisk utveckling och innovation inom järnvägssektorn. 

Finland är föregångare i Europa när det gäller teknisk förnyelse av järnvägar. Finlands lösning för digital infrastruktur skulle främja digitalisering och automatisering av järnvägstrafiken på EU-nivå, eftersom den skulle påskynda ibruktagandet och vara betydligt förmånligare när det gäller totalkostnaderna. Denna progressivitet betonades också starkt under besöket. Ruete känner till och är insatt i Finlands roll som föregångare, eftersom han följer och för en aktiv dialog med Finland.  

”Det bästa var att lyfta fram hur Digispår testar och utvecklar ny teknik i EU:s framkant. En öppen dialog och ökad förståelse för hur Finland kan vara med och bygga upp en funktionell och säker digital tågtrafik var definitivt den bästa behållningen av besöket. Det är viktigt för oss på ministeriet att vi kan stödja projektet gentemot EU-kommissionen”, säger Janne Hauta, trafikråd med huvudansvar för besöket. ”Betydelsen av utnyttjande av data inom järnvägstrafiken diskuterades också med företrädare för ministeriet”, fortsätter Hauta.

I diskussionerna belystes de utmaningar som följer av den långsamma regleringen av EU:s radionät, om vilket det rådde tydlig enighet om mellan parterna. Tidsplanen för förnyelse av det tekniska regelverket anses allmänt vara för långsam, och en annan utmaning är att förnyelsen av regelverket inte innebär någon större systematisk ”renovering”, utan man strävar efter att komplettera det befintliga. Detta skulle i sin tur ha stor påverkan på den nationella tidsplanen för implementeringen. I den pågående förnyelsen av TEN-T-förordningen fastställs för närvarande mål och krav även för utveckling av ERTMS. En väsentlig punkt är att Class B-systemen bör avvecklas så snart som möjligt, eftersom de kommer att bli föråldrade på hela Europas nivå. Detta skulle möjliggöra konkurrens och en genuin utmaning på den nuvarande marknaden. Även när det gäller denna förnyelse uttrycktes en gemensam oro över den långsamma framstegstakten.

Det var inte enbart den tekniska utvecklingen som stod på dagordningen. Även järnvägarnas roll för att främja förutsättningarna för en grön omställning av trafiken diskuterades. Det är viktigt att järnvägarnas betydelse för främjandet av denna omställning identifieras och att järnvägarna i allt högre grad integreras i den digitala mobiliteten som helhet, vilket bland annat bidrar till att målen för minskade utsläpp från trafiken uppnås. Järnvägssektorn bör snabbt röra sig bort från gammalmodighet och stelbenthet, eftersom det noterades att tidsfönstret för järnvägar är cirka 15 år, tills den gröna fördelen försvinner om inte digitaliseringen utnyttjas övergripande så effektivt som möjligt.

”Besöket visade på vikten av en öppen dialog. Det var viktigt för projektet att förmedla budskapet om Finlands lösning och att vi har starka bevis på säkerheten och ekonomin i att använda kommersiella nätverk. En öppen diskussion om framgångar och utmaningar i samband med utarbetandet av specifikationer var också mycket viktig för oss”, säger projektledaren Jari Pylvänäinen.

”I EU har Finland tagit ett stort kliv in bland de ledande länderna inom järnvägsutveckling. Jag önskar Finland och Digispår djärvhet och uthållighet i sin pionjärroll”, säger Matthias Ruete entusiastiskt. Han har ett tydligt och uppmuntrande budskap till Digispårs medarbetare: ”Ni gör ett utmärkt jobb som pionjärer och innovatörer inom digitalisering av järnvägen”, sammanfattar han i slutet av åkturen med mätvagnen EMMA.

Resan mot spetsen av järnvägarnas Europa fortsätter. Tillsammans.

ruete1 3