Den ökande järnvägstrafiken har en betydande inverkan på uppnåendet av utsläppsminskningsmålen, och därför driver EU på hårt för att järnvägstrafiken ska bli smidigare över hela Europa. Målet är att tågen i framtiden ska röra sig okomplicerat över landgränserna – inom ett gemensamt europeiskt järnvägsområde:

”Tanken är att tågtrafiken ska fungera lika smidigt som flygtrafiken, där flygkaptenerna pratar obesvärat med varandra på engelska, flyger smidigt i luftrummet över landgränserna och landar utan tekniska utmaningar”, beskriver Juha Lehtola, med funktion som Trafikledsverket projektchef och beställare av Digispår.

Järnvägstrafiken är ytterst reglerad och för närvarande långtgående en trafikform som stöder sig på nationella järnvägssystem. Nu strävar EU efter att styra länderna i samma riktning genom reglering. Detta påverkar också Digispår-projektet.

Vi hoppas att en ny version av den tekniska specifikationen (OHM YTE) för kompatibilitet hos delsystemet ”Styrning, kontroll och signalering” publiceras i mars 2023, koordinerat av Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Den styr vilken typ av säkerhetsanordningar, dvs. utrustning som ser till att tågen kör på banan i rätt hastighet och på tillräckligt avstånd från varandra, som kan användas i Europas tågtrafik.

Den tidigare versionen av regelverket OHM YTE är från 2016, och den nya versionen var ursprungligen planerad att publiceras i januari 2022. Förseningen av dokumentet har bromsat definitionsarbetet för Digispår, vilket har skapat en liten tidtabellsutmaning när det gäller systemanskaffningarna för den första etappen:

”I praktiken vet vi vad regelverket kommer att innehålla, men utrustningsleverantörerna vill ha ett officiellt beslut i handen. Om beslutet hade kommit i tid hade vi börjat anskaffningen av systemen redan för ett halvår sedan”, konstaterar Juha.

Han vill betona att beslut med anknytning till Digispår emellanåt inte är i händerna på det nationella beslutsfattandet – en del av dem kommer formulerade från Europeiska unionen. Om vi vill påverka EU:s beslutsfattande måste vi göra det flera år innan beslutet träder i kraft.

Finland har också mycket att vinna på den europeiska tågtrafiken

Det finns ett Östersjön mellan Finland och Centraleuropa, och en koncentrerad tågtrafik löser inte hur man korsar den, men i framtiden kommer resande med tåg från Paris till Berlin kanske att vara lika enkelt som från Tammerfors till Helsingfors, och godstrafiken går smidigare än tidigare.

Juha konstaterar dock att EU:s ambition ännu inte riktigt är synlig i regleringen:

”Samtidigt vill EU säkerställa att den gamla utrustningen i södra Europa blir kvar i användning och främjar å andra sidan att den senaste, smidiga tekniken tas i bruk. Emellanåt är regleringen ibland också för detaljerad”, säger han.

Finland kan dock ha mycket att vinna på spelet. Vi har exempelvis länge utvecklat den radionätbaserade passerkontrollösningen ETCS, och vi kan sälja denna expertis till andra europeiska länder som behöver uppgradera sin passerkontroll till ett europeiskt passerkontrollsystem.

Med Digispår tar också den finländska tågtrafiken ett kliv framåt:

”Vi strävar efter en trafiklösning där människor och gods rör sig smidigt från Helsingfors till Kolari med användning av olika trafikformer. Till sin hjälp har de applikationer som utnyttjar det gränssnitt vi erbjuder”.