Syftet med Digispårs bansträcka EKA är att för tågens kommunikation använda en radionätslösning i vilken kommersiella nätförbindelser utnyttjas. En del av detta radionätsprojekt är en övervakningsfunktion i vilken det undersöks hur trafikledarna i framtiden får information om underhållsavbrott och störningar, för att säkerställa en säker färd för tågen. 

Digispår har för avsikt att använda befintliga kommersiella nätförbindelser för tågens kommunikation. Den internationella järnvägsunionen UIC:s författningar innehåller dock ännu inte de utrustningar som krävs för lösningen, och nya reglementen kommer inte att erhållas i tid för genomförandet av den första kommersiella bansträckan (EKA). Därför har Digispår för bansträckan EKA utvecklat en helt ny temporär radionätslösning, kallad National Radio Solution 1, i vilken radioförbindelsen upprättas via kommersiella nätförbindelser, genom att befintliga utrustningar utnyttjas. Dispens för användning av utrustningarna söks hos Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). 

För radionätsprojektet har Digispår fyra delprojekt med anknytning till radionätslösningen. Ett av dessa är en teknik som just nu är den mest aktuella. På tekniksidan fastställs bland annat komponenter och gränssnitt till den tekniska lösning som slutligen kommer att användas. På tekniksidan skapas arkitekturen och kraven för hela NRS 1. Arkitekturen på tekniksidan har alltså påverkan också på vad som behövs för dispensprocessen och godkännandeprocessen, som är två andra delprojekt i NRS 1.  

”Tekniksidan är mer eller mindre i färdigställandefasen. NRS 1-arkitekturen har varit ute för kommentering och avsikten är att godkänna den vid nästa TK-råd i mars. Detta gör det möjligt för de företag inom järnvägssektorn som har för avsikt att trafikera EKA-banan att påbörja upphandlingar. Därför är det av yttersta vikt att få pappret godkänt och gå vidare”, säger projektledaren Simon Indola

Stora frågor at lösa

Det fjärde delprojektet som ingår i NRS 1 är en kontrollrums-PoC (Proof of Concept), som startades i Digispår-projektet i januari. Övervakningsfunktionen planerar vad övervakning av radionätet är i praktiken: Vem genomför övervakningen och hur? Vilken information har kommersiella teleoperatörer om störningar och hur går man till väga vid underhållsavbrott? I praktiken handlar uppgiften om att förhandla med tre kommersiella teleföretag om under vilka villkor deras nät kan användas och vilken information de kan överlåta.  

Information om störningar och underhållsavbrott är verkligen mycket viktig för trafikledarna, för att de ska veta om det är säkert att skicka ut ett tåg på en viss bansträcka. Radionätsförbindelsen kommer att bli en helt ny lösning som det saknas tidigare erfarenhet om.  

”Vi gör något helt unikt. När det gäller övervakningsfunktionen är det stora frågor i luften, som ingen kan svara på direkt”, säger Indola. 

Det första mötet mellan systemintegratören och den kommersiella teleoperatören har redan ägt rum. Ett möte med en annan teleoperatör kommer att ske om cirka ett par veckor.  

”Det var en riktigt bra diskussion vid mötet, och i god anda. Parterna delade en gemensam uppfattning, så att i detta avseende har projektet fått en bra start. Vi börjar testa om vi kan bygga upp ett system där data kan fås i önskat format och i önskad vy, till exempel en kartvy”, säger Fintraffics radionäts- och datakommunikationsexpert Ville Hämäläinen, som leder kontrollrums-PoC:n.  

En permanent lösning för framtiden

Avsikten är att vi i oktober ska ha samlat in den information som behövs för att vi ska kunna gå vidare till genomförandefasen och fatta beslut om vilken typ av övervakningsfunktion som ska skapas, var den ska placeras, hur radionäten ska övervakas och vem som ska övervaka dem.  

”Då vet vi om vi behöver ett system som övervakar och producerar information, eller om vi kan klara oss på något annat sätt. I oktober kommer vi att kunna fatta beslut. Om vi fortsätter på den här systemvägen måste vi konkurrensutsätta byggandet av det egentliga systemet”, säger Hämäläinen. 

Även om NRS 1 är en tillfällig lösning som är utformad och avsedd enbart för EKA-banan, kommer övervakningsfunktionen att vara den slutgiltiga lösningen. Förutom EKA-banan kommer samma övervakningsfunktion också att betjäna TOKA-banan samt alla andra banstumpar, både under projektet och efter att det har slutförts.