Digispårs testlok har blivit färdigt och provkörningarna på testbanan inleds. Digispårs testlok Sr1 är det första loket som är utrustat med en modern, radionätbaserad passagekontrollutrustning för ETCS. Testloket kommer att köras på en ETCS-testbana där funktionaliteten hos både lok- och banutrustningar samt trafikstyrningssystemen testas. 

Digispårs testlok Sr1 är färdigt. Idrifttagningen av loket och påbörjandet av provkörningarna på testbanan firades i depån i Kouvola fredagen den 10 november. Testlok Sr1 är ett ellok som ursprungligen togs i drift på 1970-talet och har historiskt använts i både gods- och persontrafik. Med nya givare, radarenheter och sensorer installerade har det blivit det första loket i Finland som är utrustat med en modern passagekontrollutrustning för ETCS (European Train Control System) som är baserad på radionät.

Digispår är en nödvändig grön ersättningsinvestering för att förbättra järnvägarnas överföringskapacitet och möjliggöra tågtrafikens tillväxt. Det passagekontrollsystem (JKV) som i dag används i Finland börjar närma sig slutet av sin livscykel. Även EU:s reglering förpliktar till harmonisering av systemen.

VR:s montörer Ilpo Lavonen och Tomi Koso påbörjade installationsarbetena på elloket i juni. Duon slutförde arbetena under hösten, då även installationerna började testas. Passagekontrollutrustningen för ETCS är levererad av Thales Group. Programmet är utfört på beställning av Trafikledsverket och i nära samarbete med VR.

Digirata Ilpo
Ilpo Lavonen gjorde installationsarbetena .

”VR:s montörer och hela projektteamet har gjort ett stort jobb. Installationsarbetena för ETCS utfördes på ett nästan 50 år gammalt lok och längs vägen dök det upp många tekniska överraskningar och detaljer, men på dessa hittade man alltid praktiska lösningar. Just lärdomarna om ”vi kommer att lyckas”-attityden från installationsarbetena är viktiga för att hela det riksomfattande Digispår-projektet ska lyckas. De praktiska lärdomarna från installationerna har också dokumenterats under resans gång och dessa kommer att utnyttjas i framtiden”, säger Jonas Eriksson, projektdirektör för Digispår hos VR.

I november påbörjades provkörningarna på testbanan, på teststräckan Kouvola–Kotka–Fredrikshamn (KoKoHa).Första veckan i november rullade testloket igång för första gången. Vid de provkörningar som utförs under idrifttagningskontrollerna säkerställs att systemet fungerar enligt kraven och att det är säkert.

”Testbanan är byggd för att man ska få erfarenhet av ETCS-operering i verklig järnvägsmiljö. Dessutom har de praktiska installationsarbetena på testloket, det vill säga förplanering, installation och samarbete, gett lärdomar för framtiden. Samarbetet i KoKoHa-projektet kommer att bidra vid genomförandet av det nationella projektet, vilket är testbanans viktigaste mål”, säger Eriksson.

”Vi är verkligen glada över att ha kunnat erbjuda en ERTMS-lösning (European Railway Traffic Management System) till KoKoHa-projektet. Det har varit fart på den första installationen på ETCS-nivå 2 i Finland och den globalt sett första användningen av kommersiella 5G-nät. Det har varit fint att samarbeta med Trafikledsverket, VR och Digispår. Att slutföra jobbet i tid hade inte varit möjligt utan den tidigare nämnda ”vi kommer att lyckas”-attityden”, säger Konrad Knuts, biträdande projektledare hos Thales.   

Finland är föregångare

Testloket kommunicerar med säkerhetsanordningarna via kommersiella radionät. På andra håll i Europa har man använt GSM-R-nät (Global System for Mobile Communications – Railway), som är radionät specifikt byggda för trafikstyrning. Finland är föregångare i Europa, eftersom man i Finland har lyckats utnyttja de befintliga kommersiella radionäten.

”Det här är en viktig milstolpe för Digispår och för hela Finland. Vi har kunnat visa att det verkligen är möjligt att använda kommersiella radionät i praktiken. Även ur denna synvinkel är det en stor framgång”, säger Trafikledsverkets projektingenjör Jere Puska.

Genom det omfattande Digispår-projektet förnyas hela infrastrukturen för styr- och säkerhetssystemet: den automatiska passagekontrollen, ställverken, styrutrustningarna och radionätet. Provkörningarna på testbanan körs under hela nästa år. För VR:s del pågår också upphandlingsförfaranden för utrustande av den kommersiella trafikens rullande materiel. Målet är att senast 2027 ska det finnas tillräckligt med rullande materiel för den första kommersiella banans behov.

Digirata järjestelmäveturissa
Digirata veturi