De förare som valts för Digispårs provkörningar satte sig in i hemligheterna med det nya passagekontrollsystemet i september i Kouvola. Trafiken på testavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn ska inledas i slutet av året. Samtidigt överförs körningen i virtuell värld till en äkta järnvägsmiljö.

I ett svagt upplyst rum finns en rad med datorer, vid vilka en grupp koncentrerade män sitter med hörlurar på sig. På skärmarna framför dem visas ett myller av järnvägsspår, och då och då hörs olika ljudsignaler. Mellan varven lyfter någon av männen en lur som ger ifrån sig ett surr när ett svar krävs. Synen påminner om en retroinspirerad arkad med spelautomater. Det är dock fråga om simulatorer som lokförarna använder för att öva körning i en virtuell miljö.

Bakom dem ligger en vecka med närundervisning i de nya lokalerna som Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus KRAO har i Kouvola centrum. Digispårs provkörningsförare har satt sig in i hemligheterna med det kommande ETCS-passagekontrollsystemet. I dag är det dags för en repetition och tentor gällande det männen lärt sig.

I rummet följs situationen upp av KRAO:s utbildare och expert Jussi Mäkynen, som också själv har arbetat som förare. Han berättar att simulatorn har en skärm med Sr3-lokets, dvs. Vectrons körbord och förarpanel.

Jussi har varit ledare för studerandegruppen i ETCS-provkörningsförarnas utbildning, och hälften av förarna deltar för närvarande i simulatortentan. Förarnas kunskaper har också samma eftermiddag mätts i ett skriftligt prov.  

En av pionjärerna

På våren ordnades en ansökningsprocess där 10 av VR:s provkörningsförare valdes till studerandegruppen och trafiken på testbanan. I utbildningen deltog dessutom två av de sakkunniga inom VR:s loktjänster och en del av tiden också olika organisationers drifttagningsingenjörer för testbanan. De intressentgrupper som deltog i provkörningarna har således redan i förväg lärt känna varandra. Digispår-projektets testbana placeras på banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn (KoKoHa).

Ilmalas sakkunniga inom loktjänster Riku Immonen, som också har förarkompetens, samt lokförare Toni Immonen från Kouvola kommer från klassrummet till vestibulen efter att snabbt ha klarat av det skriftliga teoriprovet. Med vilken attityd har de deltagit i utbildningen?

”Jag ansökte till utbildningen för provkörningsförare för att jag ville utveckla min kompetens och delta i ett nytt projekt som berör alla. Säkerheten är en viktig del i det egna arbetet och allas arbete. Hela ämnesområdet är intressant, eftersom det är en sak som gäller framtiden, och ECTS kommer att ersätta ATP.

Det passagekontrollsystem (ATP) som i dag används i Finland börjar närma sig slutet av sin livscykel. I Digispår-projektet omarbetas passagekontrollsystemet och introduceras ett modernt radionätbaserat ETCS-system (European Train Control System). Också EU-regleringen förpliktar till harmonisering av systemen.

”Det är fantastiskt att i fråga om förararbetet vara med i en pionjärgrupp. Detta händer inte många gånger under karriären. ETCS kommer i framtiden att påverka allt vi gör”, säger Riku som samtidigt deltar i en utbildning som provkörningsansvarig som ser till säkerheten under provkörningarna.

Utbildningen den första i sitt slag

Jussi Mäkynen berättar att utbildningsprogrammet har byggts upp förarfokuserat tillsammans med deltagarna i Digispår-projektet.

Det är den första förarutbildningen kring temat i Finland. Den fungerar som riktlinje för hur den ska ordnas i framtiden, konstaterar han. Utbildningen har innefattat vissa tekniska element för att visa varför något sker. Dessutom har utbildningen kryddats med simulatorövningar, som i praktiken visar hurdan verksamheten är i verkligheten.

Utformningen av innehållet i utbildningsprogrammet har varit en utmaning även för utbildaren, som har inhämtat kunskaper kring temat ända från Bryssel.  

”Det finns en enorm mängd ETCS-bakgrundsmaterial, och jag har på egen hand kunnat undersöka och sätta mig in i vad som har betydelse för föraren”, säger Jussi. Utbildningen har gått bra och enligt förväntningarna, feedbacken har huvudsakligen varit positiv. Många fakta har lagts fram. men å andra sidan har det också funnits tid att omfatta det man lärt sig. Vi har kunnat gå vidare genom diskussioner, beskriver han. Alla klarade slutprovet berömligt, säger Jussi precis innan debriefingen om utbildningsveckan börjar i klassrummet.

Introduktion om testbanans bakgrund

Provkörningsförarnas introduktion om ETCS-systemet började med självstudier, och läsningspaketet följdes av närundervisning, inklusive simulatorkörningar, hos KRAO.

”Under utbildningen konkretiseras det jag läst tidigare”, sammanfattar Riku Immonen.    

Det som gjorde intryck på Toni Lonka under utbildningen är till exempel att företrädare för Digispår-projektet kom på besök under de första dagarna.

– De berättade om bakgrunden och om vad som har gjorts hittills. Det konkretiserade vad vi pratar om, vad som eftersträvas och enligt vilken tidsplan, säger Toni. Många nya saker har kommit upp gällande det nya systemet. I simulatorn har vi kunnat testa vad som påverkar på vilket sätt. Vi väntar ivrigt på att se om allt kommer att fungera på samma sätt när vi omsätter kunskaperna i praktiken i ett riktigt lok, funderar han.  

Från planeringsbordet till genomförande

Genom det omfattande Digispår-projektet omarbetas hela infrastrukturen för styrnings- och säkerhetssystemet: den automatiska passagekontrollen, ställverken, styranordningarna och radionätet. Digirata innebär bland annat att bankapaciteten kan utvidgas, så att antalet tåg och passagerare ökar i det nuvarande bannätet.

”Jag är glad att vi för provkörningsförarna har kunnat ordna ett övergripande och högklassigt utbildningsprogram om användningen av det radiobaserade ETCS-systemet. Detta program har beställts av och genomförts i nära samarbete med Väylä. Det är det första av sitt slag i Finland” berättar Jonas Eriksson, projektdirektör för Digispår hos VR.

För provkörningarna utrustas testbanan med det nya ETCS-passagekontrollsystemet samt med nya trafikstyrningssystem och ett radionät. I ETCS-testtrafiken undersöks de nya systemens funktion och kompatibilitet.

”Provkörningsförarna har fått en fin möjlighet att påverka det praktiska genomförandet av ETCS-lösningen i Finland. De ligger i täten då det gäller att introducera en ny lösning för passagekontrollen i Finlands bannät. En grupp av öppensinnade förare på toppnivå deltar. Nu står vi inför en inspirerande fas där vi tack vare förarutbildningarna samt Sr1-testloket får ta itu med det konkreta, från planeringsbordet till genomförandet”, nämner Jonas.

Mycket nytt för förarna

Avsikten är att i höst påbörja provkörningarna på KoKoHa-banavsnittet. Provkörningar ordnas också under nästa år. I provkörningarna används ett Sr1-testlok som utrustas med ETCS-passagekontrollanordningar.

–Det finns två typer av systemtest. I det så kallade shadow mood, dvs. skuggläget, ger ETCS information till och kommunicerar med bananordningarna, men befattar sig inte med tågets passage. I skuggtestet ser ATP till säker tågpassage. Därtill finns det ETCS-systemtest där ATP inte används. Då stängs banan för annan trafik, förklarar Riku.

Riku, Toni och Joona berättar vilka betydande förändringar som kommer att ske i förarnas arbete när ETCS tids nog tas i användning. Informationen sänds till föraren från ett annat ställe än tidigare, och informationsteknikens roll framhävs ytterligare. 

– Trafiken kan köras utan synliga semaforer i terrängen. Nästan all information kommer via ETCS-lokanordningen, det är den mest konkreta förändringen, säger Riku.

Förutom att de signalhuvud som används i trafikstyrningen tas bort blir den tidigare punktpassagekontrollen mer kontinuerlig.

– I fortsättningen uppdateras passageuppgifterna hela tiden i realtid när tåget är i rörelse, berättar Toni. 

Enligt Joona kommer grundprincipen för trafiken att förändras helt.

– För föraren är det inte så besvärligt att lära sig det nya, utan att glömma regelmässigheten i det gamla systemet, även om övergångsfasen kommer att vara lång. Man måste veta vilka regler som ska följas vid varje tidpunkt.

– Jag kunde till och med genast åka till testbanan, med en viss barnslig entusiasm. Det blir roligt att under senhösten verkligen kunna delta i testen, säger han förväntansfullt.  

testi2
testi1 1