Vid övergången till 2030-talet kommer Finland att gradvis avveckla det nationella tågkontrollsystemet (JKV) som används för kommunikation inom tågtrafiken. Systemet ersätts av det europeiska signalsystemet (ERTMS), vars kommunikationsnätslösning håller på att utvecklas i Finland med utnyttjande av kommersiella radionät. Trafikrådet Janne Hauta från kommunikationsministeriet berättar hur Finlands lösning skulle kunna gynna järnvägstrafiken i hela Europa.

I Digispår-projektet har man under det gångna året flitigt kommunicerat i riktning mot Europeiska unionens kommission och järnvägsbyrå (ERA) hur den av Finland utvecklade lösningen som utnyttjar kommersiella nätförbindelser borde införlivas i EU-regleringen. Även kommunikationsministeriet har deltagit i kommunikationen. Genom kommunikation som kommer från flera olika håll har man velat visa hur viktig denna fråga är för Finland och för EU, samt säkerställa att budskapet blir hört så effektivt som möjligt.

”Ministeriet är en naturlig motsvarighet till kommissionen i Finland. Vi har velat kommunicera till dem våra farhågor om den aktuella utvecklingsriktningen för radionätslösningen för EU:s järnvägstrafik. Finlands bestämda uppfattning är att den kommande regleringen inte är till fördel för Finland eller något medlemsland inom EU”, säger trafikrådet Janne Hauta vid kommunikationsministeriet.

För närvarande erkänner EU-regleringen endast användning och uppbyggnad av dedikerade frekvenser för järnvägstrafikens användning. Finlands mål är att regleringen i EU skulle möjliggöra för medlemsstaterna att antingen använda ett separat kommunikationsnät, förlita sig på kommersiella nät eller en kombination av dessa två alternativ.

”Att bygga ett separat kommunikationsnät på 5G-nivå enbart för järnvägstrafiken skulle kosta hundratals miljoner euro. Finland anser att det inte är vettigt att bygga ett nytt radionät när Digispårs tester har visat att användning av kommersiella nät är precis lika säker som användning av ett dedikerat nät. Digispårs radionätsexperter upplever att man inte överallt i EU:s järnvägsvärld helt har förstått radionätens utveckling eller till exempel är medveten om hur annorlunda 5G-nätet är jämfört med GSM-R, som för närvarande används inom järnvägstrafiken och baseras på 2G-teknik”, säger Hauta.

Ökad förståelse bryter ner förändringsmotståndet

Enligt Hauta är den största utmaningen inom kommunikation att för många parter verkar ett separat kommunikationsnät vara det enda möjliga alternativet, eftersom det anses vara det allra säkraste. Han anser att det bästa sättet är att vidga åhörarnas förståelse för möjligheterna med dagens nätverksteknik och att ge så heltäckande motargument som möjligt till de vanligaste orosmomenten.

”Vi har stött på en hel del ganska konservativt tänkande om att järnvägstrafiken är en egen värld och att de system som används ska vara separerade från andra. När vi väl har förklarat fördelarna med lösningen och hur förbindelserna är lika säkra och stabila som i ett separat nätverk har åsikterna gradvis börjat förändras. Kolleger har personligen kommit till mig för att berätta att de hoppas att Finlands lösning kommer att pilottestas”, berättar Hauta.

Hauta är hoppfull över att när förståelsen ökar kommer Finlands lösning att ses som ett alternativ med allmän validitet.

”Det är viktigt att vi genom testning kan visa att Finlands lösning är lika säker och kompatibel inom tågtrafikens kommunikation samt betydligt billigare och snabbare att ta i bruk. Det gör det svårt för skeptiker att motivera varför det inte skulle löna sig att ta lösningen i bruk.”

Hauta beskriver samarbetet med Digispår som mycket välfungerande och tackar särskilt för den öppna diskussionen samt tankeutbytet mellan olika aktörer. Enligt honom kräver det massiva projektet en kultur av att arbeta tillsammans mellan olika områden. I Digispår-projektet utvecklar man lösningar inte enbart för Finlands utan för hela Europas järnvägsnät.  

”Geografiskt sett är Finland som en ö, och vi har ingen gränsöverskridande spårtrafik annat än med Sverige. När världen digitaliseras utgör staternas fysiska gränser inte längre likartade begränsningar, utan de lösningar som vi utvecklar måste omfatta minst hela Europa. Vi har inte råd att låta oss hamna utanför den europeiska marknaden. Därför är det viktigt att användning av kommersiella radionät blir en del av EU:s reglering. Finland har en stark tro på att denna lösning förbättrar konkurrenskraften hos hela EU:s järnvägstrafik och främjar målen för hållbar rörlighet”, betonar han.