Den största helheten i Digispår-projektet, implementeringsfasen (utrullningen), pågår nu då man i projektet har inlett produktionen av planen för implementeringsfasen (utrullningsplanen). Avsikten är att planen för implementeringsfasen ska innefatta allt det genomförande av Digispår-projektet som hamnar utanför delområdet EKA, från år 2025 till år 2040.

Digispår-projektet är grovt indelat i två stora delområden: EKA och ROSU. EKA är den första kommersiella bansträckan som byggs mellan Lielax och Björneborg/Raumo. ROSU innefattar många projekt, av vilka ett är att skriva en utrullningsplan. I sammandrag är ROSU allt annat som händer efter EKA. Utrullningsplanen ska beskriva vad som sker under implementeringsfasen av Digispår, samt hur och när. Utrullningsplanen är avsedd att tillhandahålla information till ett brett spektrum av intressentgrupper, från strategisk nivå och ända till dem som är intresserade av tekniska detaljer. 

”All kompetens och expertis som har byggts upp kring Digispår bör kunna kopplas till utrullningsplanen, så att det kan beskrivas hur implementeringsfasen bör genomföras”, säger projektchefen för ROSU, Ellinoora Korpela

Första huvudpublikationen publiceras i januari 2025

Arbetet med utrullningsplanen påbörjades i slutet av förra året. Då skissades det på en innehållsförteckning för utrullningsplanen, det vill säga vilka helheter planen borde innehålla. Dessutom skissade man på en projektmodell som ska användas när planen utarbetas.

”Det allra viktigaste målet är att få projektmodellen att fungera. Den kommer att bli lite annorlunda än vad vi är vana vid att göra. Målet är att få teamen och publiceringstänkandet att fungera och att få den första publiceringen genomförd. När det gäller innehållet i utrullningsplanen är det av största vikt att få en preliminär upphandlingsstrategi utarbetad före sommaren. Dessutom kommer utrullningsplanens fasindelning och tidsplan att granskas och fastställas.” 

Avsikten är att publicera en mellanversion av utrullningsplanen tre gånger per år, för att se vart skrivarbetet är på väg och hur planen för implementeringsfasen ser ut. Samtidigt är det också möjligt att ta emot utvecklingsförslag utanför projektgruppen, vilka kan tas in för bearbetning på ett flexibelt sätt. Den första mellanversionen är ämnad att vara färdig i maj, vilket innebär att något publiceringsdugligt innehåll bör finnas för påseende redan då.  

Den första huvudpublikationen 1.0, som uppfyller minimikraven för igångkörning av utrullningen, publiceras i januari 2025 och den andra huvudpublikationen 2.0 publiceras i december 2026, som det ser ut just nu.  

”Då avslutas projektet med att skriva utrullningsplanen. Därefter uppdateras planen i samband med förändringar i verksamhetsmiljön i enlighet med en separat överenskommen uppdateringsprocess. Själva implementeringsfasen inleds redan 2025, vilket innebär att genomförandet av utrullningen och utrullningsplanen överlappar varandra ett tag. Av detta skäl görs det två huvudpublikationer.”