I finländsk skala är Digispåret ett oöverträffat utvecklingsprojekt med målet att ta i bruk ett modernt passageövervakningssystem för järnvägen. Innan det slutgiltiga målet nås måste det dock utföras arbeten som kräver många olika kompetenser.

Som projekt är Digispåren en stor helhet som inte har genomförts tidigare i Finland. Av dem som är involverade i projektet krävs det många olika typer av kompetenser. Majoriteten av dem som arbetar med Digispåret är specialister inom järnvägsbranschen. Digispåret, som tar ett digitalt kliv inom järnvägsbranschen, är dock nytt som projekt och kräver därför en ny typ av kompetens.

”Digispår-projektet är enormt och revolutionerar hela järnvägsbranschen. Jämfört med det nuvarande är det en stor ändring att cybersäkerheten spelar en viktig roll. Det är något  nytt för järnvägsbranschen”, säger Katri Häkki, huvudutbildare hos Fintraffic Järnväg.

Närandra anställda och konsulter redan tidigare har varit verksamma inom järnvägsbranschen, kommer specialisterna inom cybersäkerhet till största delen från verksamheter utanför branschen. Den kompetens som krävs i projektet kommer dock att kräva nya typer av insatser av specialisterna inom järnvägsbranschen (Mitä halutaan sanoa?). Projektets uppgift är en sömlös samordning av kompetenser.

”Projektet kräver en bredare kunskapsbas av utförarna, och det räcker inte nödvändigtvis längre att vara specialiserad inom enbart ett delområde”, påminner Häkki.

En ny typ av projekt erbjuder utmaningar och möjligheter

Digispår-projektet breddar kompetensen inom järnvägsbranschen, men är förenad med vissa utmaningar. Som ett stort utvecklingsprojekt av en ny typ är Digispår förenat med mycket som inte har gjorts tidigare.

”I allmänhet vet man i utbildningarna vad som läras ut till olika yrkesgrupper och när utbildningarna behöver vara genomförda, men när det gäller Digispår är även detta en stor sak att identifiera i framtiden. Utmaningen är ju att ligga före utvecklingen och identifiera utbildningsbehoven i god tid”, berättar Häkki.

Huvudsakligen skapar Digispår möjligheter. En sådan möjlighet är samarbete som överskrider organisationsgränser.

”Även om många av de involverade organisationerna kan vara konkurrenter till varandra, finns det i Digispåret en fantastisk laganda och gemensamma mål. Alla har anammat ett gemensamt slutmål, Digispåret”, berättar Häkki.

I projektet finns det fortfarande kvar ett stort antal specialister från olika organisationer. För att bygga laganda och Digispår-känsla har det i projektet också inletts ett arbete för att skapa en identitet. Samarbete och arbete tillsammans (kaksi samaa?) är styrkor hos Digispåret som vi vill stärka.

”Vi har hjälpt specialisterna som arbetar inom Digispåret att skapa en enhetlig identitet för projektet. Vi påbörjade arbetet med att tillsammans identifiera de framgångsfaktorer och värderingar som möjliggör Digispår-projektet. Vi diskuterade också hur värderingar i praktiken speglas i olika situationer; till exempel genom internationalitet, kommunikation, experimentkultur och gemenskap. Utifrån dessa tankar sammanställer vi så småningom en handbok för Digispår-deltagare, som representerar vår attraktiva? gemenskap. Med hjälp av handboken skapar vi en grund bl.a. för kontinuerligt lärande och sömlöst samarbete mellan Digispår-deltagare”, tillägger Sini Syrjä-Virtanen, kommunikationsexpert hos Welado.

Digispår-projektet, en kraft för framtida kompetenser

Å andra sidan kan det kunnande som redan har samlats under Digispåret fungera som en grund för framtida projekt, men startar samtidigt anskaffningen  av nya kompetenser till branschen.

I Finland finns det inom järnvägsbranschen ingen färdig utbildning som leder till en examen, utan de som arbetar inom järnvägsbranschen specialiserar sig ofta genom sitt arbete och hamnar in i branschen genom riktad rekrytering från andra områden. Det vore önskvärt att råda bot på detta genom samarbete med läroanstalter.

”Idag utbildas personalen direkt i verksamheten och exempelvis operatörerna utbildar sina egna medarbetare. I samarbete med läroanstalter skulle arbetsgivare kunna delta i att anordna en allmän utbildning för järnvägsbranschen”, åskådliggör Katri Häkki.

I Digispåret blir den egna kompetensen synlig

Katri Häkki ser att Digispåret erbjuder en möjlighet att bredda sin egen kompetens, att utföra ett arbete som betyder något, och att få påverka järnvägens framtid.

”Projektet är av en ny typ och vi är ständigt i behov av nya specialister. När vi gör rekryteringar uppmanar jag järnvägsbranschens aktörer att ansöka! Det här är ett viktigt och ambitiöst projekt där det bästa systemet för Finland skapas och där man kan påverka!”, säger Häkki.