När det nya året närmar sig är det en bra tid att stanna upp och se tillbaka på det gångna året. Vad var saker som förde Digispåret framåt i år och vad kan man förvänta sig under år 2022? Som höjdpunkter under år 2021 kan särskilt nämnas slutförandet av förberedelsefasen, säkrandet av finansieringen för utvecklings- och verifieringsfasen samt undertecknandet av ett alliansavtal mellan Trafikledsverket och Fintraffic Järnväg Ab.

Vi övergick från förberedelsefasen till utvecklings- och verifieringsfasen


Den andra fasen, förberedelsefasen, av Digispår-projektet som består av fyra faser kunde avslutas sommaren 2021. Kommunikationsministeriets slutrapport Mot en digital och intelligent järnvägstrafik publicerades under sommaren. I rapporten preciserades bland annat projektets genomförandeplan och målen tydliggjordes.

Digispårs tredje fas, utvecklings- och verifieringsfasen, fick en tydlig start när finansieringen av fasen säkrades under midsommarveckan. Budgeten för denna fas är 130 miljoner euro.

”Utvecklings- och verifieringsfasen har organiserats väl och vi har fått med de bästa specialisterna. Fasens första rekryteringar för nästa år är också gjorda”, berättar projektdirektör Jari Pylvänäinen från Fintraffic.

Arbetet i projektet har skett i högt tempo under hela året. En viktig milstolpe var undertecknandet av ett alliansavtal mellan Trafikledsverket och Fintraffic Järnväg Ab. Detta avtal möjliggör att utvecklings- och verifieringsfasen förs framåt och avtalet är i kraft till slutet av år 2022. Parterna förbereder ett serviceavtal som skulle löpa till år 2027.

Fokus under år 2022 är utvecklingsarbete

Digispår tog konkreta steg mot slutet av året då sträckan Tammerfors–Björneborg/Raumo i oktober bekräftades som Finlands första Digispår-bansträcka. Den kommer att vara den första Digispår-bansträckan som används specifikt för kommersiellt bruk. Nästa år preciseras utvecklingsarbetet då dess tekniska lösningar definieras så långt som möjligt och samtidigt inleds diskussioner med Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) om lösningarna i Digispåret.

Nästa år tas också betydelsefulla steg i test- och laboratorieförhållanden. ”Digispårs ERTMS-laboratorietestning går snabbt framåt. Den första virtuella versionen av laboratoriet har levererats för testning till bansträckan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn, berättar projektchef Juha Lehtola från Trafikledsverket. ”Laboratoriet bildar en testmiljö där utrustning och system kan testas tillsammans. Under nästa år skapas i det virtuella laboratoriet en vision om vilken typ av tester som körs på den verkliga testbanan år 2024. Den slutgiltiga versionen av laboratoriet förväntas i slutet av år 2022”, fortsätter Lehtola.

Under år 2022 görs också provkörningar med en ny typ av lokaliseringssystem. Lokaliserings- och sensorfusionsystemet testas på det finländska järnvägsnätet och dess funktionalitet studeras. Dessutom specificeras Digispårs säkerhetsutrustningssystem och funktioner för framtida konkurrensutsättning. Därutöver börjar de teknikval som har gjorts under förberedelsefasen att konkretiseras när upphandlingar igångsätts och samarbetet med leverantörer inleds.

”Inom Digispår har det här året varit enormt. Vi har mycket att fira – både smått och stort! Nu är det dock dags att lugna ner sig inför helgfirandet. Och därefter vända blickarna mot ett innovativt år 2022. Året kommer att vara betydelsefullt för projektet. Tack för det gångna året och en riktigt god jul”, summerar både Pylvänäinen och Lehtola det gångna året.