Jotta EKA-rataosuudella päästään käyttämään junaliikenteen viestinnässä kaupallisia verkkoyhteyksiä, Digirata on kehittänyt uuden väliaikaisen radioratkaisun, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia laitteita. Syksyn aikana rataverkolla ajetaan testiajoja, joissa kartoitetaan laitteiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Testien perusteella luodaan määritelmät, joiden avulla junaoperaattorit voivat ottaa väliaikaisen radioratkaisun käyttöön.  

Digirata-hankkeen tavoitteena on käyttää valmiita kaupallisia verkkoyhteyksiä junien yhteydenpitoon. Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n säädökset eivät kuitenkaan vielä sisällä ratkaisun vaatimia laitteistoja, eikä uutta säätelyä tulla saamaan ajoissa EKA-rataosuuden toteutusta varten. Tämän johdosta Digirata on kehittänyt täysin uuden väliaikaisen radioverkkoratkaisun, jossa radioyhteys saavutetaan kaupallisten verkkoyhteyksien kautta hyödyntämällä jo olemassa olevia laitteita. Laitteiden käyttöön haetaan poikkeuslupaa Euroopan unionin rautatievirasto ERA:lta.

”National Radio Solution 1” -nimellä kulkevaa ratkaisua varten Digirata on aloittanut neljän laitetoimittajan kanssa kenttätestit selvittääkseen nykyisten saatavilla olevan laitteistojen toimivuutta. Kenttätesteillä tarkastellaan markkinoiden tarjoamia vaihtoehtoja, jotta radioratkaisulle pystytään määrittelemään tarkat ja täsmälliset laitevaatimukset. Laitetoimittajille testiajot tarjoavat lisäideoita tuotekehitystä varten. 

”Kartoitamme kenttätestauksissa toimittajien uusinta tuotekehitystä ja tarkastelemme, antavatko ne meidän tarpeidemme vaativan riittävän hyvän performanssin. Testaamme muun muassa laitteiden suorituskykyä, nopeutta, luotettavuutta sekä viiveiden kestoja. Näin saamme hyvän kuvan siitä, mitä vaihtoehtoja meillä on käytössämme ja kuinka väliaikainen radioverkkoratkaisu saadaan parhaiten toteutettua,” kertoo projektipäällikkö Simon Indola.

Kenttätestiajoja tehdään Suomen rataverkolla marraskuun puoliväliin asti. Tämän jälkeen testiajoista saadut tulokset kootaan yhteen ja niiden perusteella koostetaan tarkat määritelmät radioratkaisun toteutuksen vaatimille laitteistoille, jonka on määrä valmistua vuoden 2024 helmikuussa.

Viestintä muun Euroopan suuntaan vahvistuu

Digirata haluaa tuoda Suomen kehittämää ratkaisua olemassa olevien verkkoyhteyksien hyödyntämisestä mahdollisimman tehokkaasti kansainväliseen tietoisuuteen, ja esimerkiksi ERA ja Euroopan komissio ovatkin suhtautuneet vaihtoehtoon todella positiivisesti. Keskusteluja kansainvälisten tahojen kanssa tullaan jatkamaan tiiviisti, ja ”National Radio Solution 1” toimii osaltaan vahvana osoituksena ratkaisun toteutuskelpoisuudesta.

”Meillä on Digirata-hankkeessa kunnianhimoinen aikataulu, ja siinä pysyäksemme emme voi jäädä odottamaan UIC:ltä luvattuja normeja. EKA-rataosan osalta haemme nyt sitten toteutukseen poikkeusluvat ja näytämme kaikille, että tämä ratkaisu on toimiva. Tavoitteenamme on tuoda ääntämme yhä enemmän kuuluviin kansainvälisillä foorumeilla, ja osoittaa, että Digirata-hankkeessa pilotoidut ratkaisut on mahdollista toteuttaa myös muualla Euroopassa”, Indola sanoo. 

Indolan mukaan haastavasta tilanteesta huolimatta vaihtoehtoinen ratkaisu onnistuttiin kehittämään varsin ripeästi, mistä on kiittäminen eri osapuolten hyvää yhteistyötä sekä asennetta.  

”Koko ajan meininki on ollut sellainen, että hoidetaan homma kotiin. Tiedon jakaminen on ollut avointa ja kaikki ovat tuoneet näkemyksensä esille. Olemme saaneet aikaseksi käytännössä toimivan suunnitelman, johon kaikki ovat sitoutuneet. Digirata-allianssin lisäksi keskeisimpiä kumppaneita työstössä ovat olleet junaoperaattorit sekä Traficom, joiden kanssa yhteistyö on pelannut erittäin hyvin. Olen todella ylpeä, että koko rautatiesektori on toiminut yhtenä rintamana yhteisen asian eteen”, Indola kuvaa.