Vuonna 2021 vietetään Euroopan rautateiden teemavuotta. Tänä vuonna koko unionissa katse käännetään rautatieliikenteeseen, jolla tuetaan Euroopan komission tavoitteita kestävästä ja vihreästä kehityksestä ja liikenteestä.

EU:n rautateiden teemavuosi ilmentää komission tavoitetta kestävään ja älykkääseen liikenteeseen siirtymisestä Euroopan unionin alueella. Traficomin johtavan asiantuntijan Esko Sandelinin mukaan teemavuoden tarkoituksena on kannustaa ja tukea jäsenvaltioita, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä muita organisaatioita, jotka toimillaan vahvistavat matkustaja- ja tavaraliikenteen siirtymää raiteille.

EU:n rautateiden teemavuodella on kuitenkin myös muita tavoitteita.

“Teemavuodella korostetaan myös rautateiden eurooppalaista ja rajat ylittävää ulottuvuutta. Rautatiet tuovat kansalaiset lähemmäs toisiaan, antavat mahdollisuuden tutustua unioniin ja sen moninaisuuteen sekä nopeuttavat yhteenkuuluvuutta ja edistävät sisämarkkinoiden yhdentymistä”, Sandelin kertoo.

Rautatieliikennettä kehitetään Euroopassa määrätietoisesti digitaaliseksi

Rautatieliikenteen kehitys on Euroopassa tällä hetkellä aktiivista ja määrätietoista. Teemavuoden lisäksi komission tavoitteena on julkaista vuonna 2022 sääntelykokonaisuus, jonka odotetaan vauhdittavan ympäristöystävällisempään ja älykkääseen liikenteeseen siirtymistä rautateillä ja joka sisältää kehityshankkeita koskevia vaatimuksia ja määrityksiä.

Toimet rautateiden digitalisoimiseksi on aloitettu EU:ssa jo vuonna 1989, kun unionissa ryhdyttiin kehittämään sääntelyn alaista ERTMS-järjestelmää (European Rail Traffic Management System), joka sisältää paitsi junakulunvalvonnan, myös radioverkon. Kehitys on kuitenkin kiihtynyt, ja parhaillaan ERTMS-hankkeita on käynnissä monissa maissa, muun muassa Tanskassa, Norjassa, Sveitsissä, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Suomessa tällainen hanke on Digirata.

“ERTMS-hankkeet ovat komission mielestä keskeisiä. ERTMS:n avulla voidaan saavuttaa liikenteeen siirtymä rautateille ja päästä siten ilmastotavoitteisiin”, kertoo Esko Sandelin.

ERTMS-järjestelmä vaatii luotettavan radioverkon, uuden sukupolven radioverkkojärjestelmän (Future Radio Mobile Communication System, FRMCS), jonka avulla voidaan kauko-ohjata eurooppalaista junakulunvalvontajärjestelmää (European Traffic Control System, ETCS). Tämänhetkinen kehitys mahdollistaa myöhemmin myös junien kulun automatisointia, joka puolestaan kehittää rautatieliikenteen turvallisuutta ja kapasiteettia sekä parantaa energiatehokkuutta.

Digirata yksi kunnianhimoisimmista hankkeista Euroopassa

Digirata onkin tärkeä osa tätä eurooppalaista rautatieliikenteen kehitystä, ja sitä ohjaavat Suomen ja koko Euroopan strategiset tavoitteet. Euroopassa käynnissä olevien hankkeiden joukossa Digirata on kunnianhimoisimmasta päästä.

“Tavoitteenamme on toteuttaa ensimmäisten joukossa uuden sukupolven FRMCS-radioteknologialla moderni eurooppalainen ETCS-junakulunvalvonta”, Sandelin kertoo. Digiradan myötä Suomessa on nyt mahdollisuus päästä testaamaan Kouvola–Kotka–Hamina -rataosuudella kaupallista radioverkkoa tämän uuden teknologian alustana.

Kaupallisten verkkojen käyttömahdollisuuksien testaaminen on herättänyt laajalti kiinnostusta Euroopassa: niin komissiossa ja Euroopan rautatievirastossa kuin jäsenvaltioissa ja alan toimijoissakin seurataan hanketta mielenkiinnolla.

“Tässä Suomella on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä Euroopalle”, sanoo Sandelin. “Lisäksi eurooppalaiset tukijärjestelmät aukeavat helpommin hankkeille, joilla suunnannäyttäjinä toimeenpannaan uutta sääntelyä ja otetaan käyttöön uutta eurooppalaista rautatieteknologiaa”, Sandelin jatkaa.

Rautateiden teemavuosi paljastaa rautatieliikenteen tulevaisuuden mahdollisuudet

Esko Sandelinin mukaan teemavuoden tärkeimpänä tavoitteena on lisätä tietoa alaa koskevista haasteista ja mahdollisuuksista. Rautatiealan kehitys tarjoaa monia mahdollisuuksia, joista tärkeimpinä voidaan mainita turvallisemman liikkumisen takaaminen, rautatieliikenteen kapasiteetin nostaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Nämä hyödyttävät matkustaja- ja tavaraliikennettä.

Alan yleisen tunnettuuden parantamisesta on puolestaan konkreettistakin hyötyä Digiradan kaltaisille hankkeille: tulevaisuuden rautateiden tekemiseen tarvitaan nimittäin jatkuvasti uusia osaajia uusilta aloilta. Kun ala on tunnetumpi, on myös eri taustoista tulevien osaajien helpompi lähteä mukaan.

Samalla Sandelin uskoo, että tällä hetkellä käynnissä olevalla digiloikalla on merkittävä rooli, kun rautatiealalla pyritään komission asettamiin tavoitteisiin.

“Olen seurannut ERTMS-teemaa viime vuosisadalta lähtien. Uskon ja toivon, että nyt otettavalla kehitysharppauksella päästään Euroopan komission asettamiin tavoitteisiin ja saavutetaan rautatieliikenteelle asema kestävänä, innovatiivisena, turvallisena ja saavutettavana liikennemuotona tavara- ja henkilöliikenteen tarpeisiin”, sanoo Sandelin.

Komission sivu