Vihreä siirtymä ja kestävä liikkuminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen ovat niin Suomen kuin EU:nkin keskeisiä tavoitteita. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää raideliikenteen kehittämistä ja liikenteen digitalisaatiota.

Digiradan avulla ratkotaan raideliikenteen vanhentuvan kulunvalvontajärjestelmän korvaamista. Digiradalla on myös roolinsa laajemmassa, kestävään kasvuun ja liikenteen kehittämiseen liittyvässä kokonaisuudessa. Liikenteen kehittäminen on nimittäin yksi nimetyistä osa-alueista, joihin niin sanotussa vihreässä siirtymässä kiinnitetään erityistä huomiota.

Vihreä siirtymä on hanke, joka on osa Euroopan komission Green Deal -vihreän kehityksen ohjelmaa. Hanke sisältää lukuisia toimia, joiden suuren kuvan tavoitteena on tehdä Euroopasta vihreämpi, kestävämpi ja digitaalisempi – muun muassa raideliikennettä kehittämällä. Vihreä siirtymä on nostettu myös keskeiseksi teemaksi EU:n yhteisessä elpymispaketissa sekä Suomen omassa kestävän kasvun ohjelmassa.

Vihreän siirtymän avulla Euroopan unioni pyrkii olemaan maailman ensimmäinen hiilineutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komission mukaan vihreän siirtymän sekä digitaalisen siirtymän tulee ohjata kaikkea unionin toimintaa.

Kestävä liikkuminen yksi vihreän siirtymän tavoitteista

Konkreettisesti vihreään siirtymään sisältyy eri toimialoihin liittyviä kokonaisuuksia, joista yksi koskee liikennettä ja sen ohjaamista vähäpäästöisempään ja kestävämpään suuntaan. Esimerkiksi Suomessa liikenne muodostaa merkittävän osan kokonaispäästöjä: viidennes niistä on liikenteen aiheuttamaa. Tästä viidenneksestä 94% on peräisin tieliikenteestä. Ohjaamalla liikennettä teiltä raiteille voidaan siis konkreettisesti vaikuttaa päästöihin. 

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa Suomen tavoitteeksi on nimetty paitsi puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, myös edistää liikenteen digitalisaatiota tukemaan päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Euroopan unionin tasolla liikenteen päästöihin tavoitellaan ratkaisua muun muassa toteuttamalla rahtiliikennettä tieliikenteen sijaan raiteilla ja vesillä. Samalla komissio haluaa vahvistaa älykästä liikkumista ja liikenteen digitalisaatiota, jotka osaltaan tukevat kestävän liikkumisen tavoitteiden saavuttamista.

Digirata on keskeinen tekijä osana vihreää siirtymää

Jotta raideliikenne yltää riittävään kapasiteettiin ja tehokkuuteen, on Digirata välttämätöntä toteuttaa. Digitalisaatio mahdollistaa kustannus- ja energiatehokkaan raideliikenteen, joka puolestaan on edellytys EU:n ja Suomen kestävän kasvun tavoitteiden toteutumiselle.

Digitalisaatio myös sujuvoittaa raideliikennettä ja tekee siitä houkuttelevamman, jolloin liikennettä, rahtia ja matkustajia voidaan ohjata muista liikennemuodoista raiteille. Kehittämällä raideliikenteen digitalisaatiota tullaan kasvattaneeksi raideliikenteen mahdollisuuksia ja näin voidaan myös vähentää liikenteen kokonaispäästöjä.