Mikä on Digirata-hanke?

Digirata-hankkeessa on kyse rautateiden teknisten järjestelmien uudistamisesta. Keskeisesti Digirata-hankkeeseen liittyy junien kulunvalvonnan järjestelmän uudistaminen. Junakulunvalvonta on välttämätön osa rautatieliikenteen sujuvuuden ja turvallisen liikennöinnin varmistamista. Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi mahdollistaa nykyaikaisten ja digitaalisten järjestelmien käyttöönoton ja tulevaisuudessa mahdollisesti muun muassa reaaliaikaisen tiedon jalostamisen ja jatkuvasti päivittyvien aikataulujen luomisen.

Digirata-hanke ja teknisten järjestelmien digitalisoiminen tulevat tehostamaan matkustajien ja tavaran liikkumista, tekemään rautatieliikenteestä entistä turvallisempaa ja hyödyttää koko yhteiskuntaa suoraan ja välillisesti.

Mikä on Digiradan tavoite?

Digirata-hankkeen tavoitteena on uudistaa nykyinen ja vanhentuva junien kulunvalvontajärjestelmä uudella, digitaalisella ja EU-vaatimusten mukaisella kulunvalvontajärjestelmällä. Uusi järjestelmä tuottaa nykyistä tarkempaa ja reaaliaikaista tietoa junien kulusta, mikä mahdollistaa junien ajamisen tiheämmillä kulkuväleillä turvallisesti.

Hankkeen tavoitteena on tehdä rautatieliikenteestä turvallisempaa ja entistä ennakoitavampaa niin henkilö- kuin tavaraliikenteelle. Hankkeen tavoitteena on myös tehdä rautatieliikenteestä houkuttelevampaa, jolloin liikennettä siirtyy entistä enemmän kiskoille ja liikenteen päästöt vähenevät.

Mistä idea Digirataan on syntynyt?

Digirata-hanke on syntynyt tarpeesta. Suomessa aiemmin käytössä ollut kulunvalvontajärjestelmä vanhentuu 2030-luvulla, joten järjestelmä on uudistettava. Perusteellisen selvityksen myötä syntyi päätös uudistaa järjestelmäkokonaisuus ja modernisoida se kertaheitolla niin, että se voi kestää digitalisaation kehitystä monta kymmentä vuotta eteenpäin.

Mitkä tahot vastaavat Digiradan suunnittelusta?

Hankkeen vetovastuu on Väylävirastolla, joka toteuttaa sitä tiiviissä yhteistyössä Fintraffic Raide Oy:n kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi mukana Liikenne- ja viestintäministeriö, Traficom, VR ja HSL. Hankkeen eri osa-alueita edistäviin työryhmiin on kutsuttu lisäksi asiantuntijoita suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä.

Milloin Digirata valmistuu?

Hanke etenee vaiheittain ja alustavan etenemissuunnitelman mukaan kokonaisuuden viimeinen vaihe valmistuu vuonna 2040.

Millainen hintalappu Digiradalle muodostuu? Mistä rahoitus tulee?

Rautatieinfrastuktuurin osalta kustannusarvio on noin 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi junien omistajille kohdistuu noin 250 miljoonan euron kustannukset. Infrastruktuurin osalta kustannukset katetaan valtion budjetista sekä hyödyntäen mahdollisimman laajasti EU-tukia. Junakaluston rahoituksesta vastaavat kaluston omistajat.

Pääsevätkö suomalaiset yritykset mukaan Digiradan suunnitteluun? Miten?

Hankkeeseen tullaan tarvitsemaan laajasti asiantuntijoita, jotka hankitaan normaalien hankintakanavien kautta. Digiradan ympärille on muodostunut myös verkostoyhteistyötä, jonka kautta osallistuminen on myös mahdollista ja johon voivat hakeutua mukaan niin rautatiealan toimijat kuin digitalisaatioratkaisujen kehittäjätkin.

Onko kyseessä EU-projekti?

Digirata-hanke on suomalainen projekti, joka on kuitenkin osa Euroopan unioin pitkän linjan suunnitelmaa rautatieliikkumisen yhtenäistämiseksi. Uusi junien kulunvalvontajärjestelmä on EU-yhteentoimivuusvaatimusten mukainen järjestelmä, jota otetaan käyttöön parhaillaan monissa muissakin EU-maissa. Hankkeelle on myös mahdollista saada EU-rahoitusta.

Valmistellaanko hankkeessa uusia ratapätkiä?

Ei. Hanke kuitenkin tähtää siihen, että olemassa olevat radat saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Millä rataosuuksilla Digiradan vaikutukset näkyvät?

Vaikutukset näkyvät nopeasti modernisoiduilla rataosuuksilla ja loppuvaiheessa erityisesti koko järjestelmän toimivuudessa. Digiradan testaukset aloitetaan Kouvola–Kotka/Hamina -radalla ja niitä viedään käyttöön osuus kerrallaan vuoteen 2040 saakka.

Miksi rautateillä tarvitaan digitalisaatiota?

Nykyiset rautateiden tekniset järjestelmät kuten junien kulunvalvonta on pahasti vanhentunutta ja peräisin vuosikymmenten takaa. Tieto junien kulusta on epätarkkaa, eikä nykyisiä raiteita saada hyödynnettyä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Uudistamalla nämä järjestelmät paitsi otetaan raiteet tehokkaammin käyttöön, myös luodaan pohjaa tulevaisuuden rautatieliikenteen kehitykselle. Nyt rakennetaan perustaa rautateiden digitaaliselle infrastruktuurille ja luodaan edellytyksiä digitalisaation hyödyntämiselle.

Miten Digirata eroaa Suomen muista mittavista rautatiehankkeista?

Muut Suomessa tunnetut rautatiehankkeet tähtäävät fyysisten raiteiden tai rataosuuksien lisäämiseen ja uudistamiseen. Digirata sen sijaan keskittyy junien kulun mahdollistavien teknisten järjestelmien kuten kulunvalvonnan, turvalaitteiden ja liikenteenohjauksen uudistamiseen.

Aiheuttaako Digiradan käyttöönotto häiriöitä normaaliin junaliikenteeseen? 

Uusien ratainfrastruktuurin järjestelmien käyttöönottaminen aiheuttaa aina kontrolloitua yhteensovittamista liikenteen ja käyttöönoton välillä. Näistä aiheutuu lyhytkestoisia, ennalta suunniteltuja katkoja junaliikenteeseen, joista tiedotetaan yhdessä liikenteenharjoittajien kanssa, kun ajankohdat ovat lähellä. Pitkäkestoisia nopeusrajoituksia tai liikennemäärän rajoittamista ei ole tiedossa.

Vaikuttaako Digirata junamatkustamiseeni?

Tottakai – tätä tehdään juuri sinua varten! Kun Digirata toteutuu, tarjoaa rataverkko paremmat matkustusmahdollisuudet ja junamatkustus on samalla entistäkin turvallisempaa.