Digirata uudistaa rautateiden vanhentuvan kulunvalvontajärjestelmän, minkä ansiosta kapasiteetin käyttöä raiteilla saadaan tehostettua vuorovälejä tiivistettyä ja junaliikenteen turvallisuutta korkeammaksi. Digiradan hyödyt eivät kuitenkaan jää tähän: yksi keskeisistä eduista on sen myötä tasa- ja korkealaatuisen datan kerääminen rautatieliikenteestä. Datan avoin jakaminen ja eri toimijoiden yhteistyö mahdollistavat uusien sovellusten kehittämisen ja liikkumisen tehostamisen.

Avoin jakaminen johtaa datan parempaan hyödyntämiseen

Digirataa kehitetään useiden toimijoiden yhteistyönä. Yksi Digiradan keskeisistä toimijoista on liikenteenohjausyhtiö Fintraffic, jolle datan avoin jakaminen on osa strategiaa. Fintrafficilla on hallussaan runsaasti dataa eri liikkumismuodoista, jota se valtiollisena toimijana pyrkii jakamaan laajasti. Fintrafficilla ei ole kuitenkaan hallussaan kaikkea liikenteeseen liittyvää dataa – osa tiedosta on esimerkiksi liikenneoperaattoreilla.

“Liikenteen dataekosysteemiin kuuluu yli 120 toimijaa, joiden välillä pyrimme saamaan datan liikkumaan, toimijat tekemään yhteistyötä ja innovoimaan uusia ratkaisuja. Tulevaisuudessakaan kaikki eri toimijoiden data ei tule olemaan kaikkien käytössä, mutta tavoitteenamme on se, että silloin kun dataa avataan, siihen olisi mahdollisimman yhteentoimivat ja helpot toimintamallit. Uskomme, että lisääntyvä avoimen datan määrä auttaa koko alaa kehittämään entistä parempia palveluita sekä parantamaan matkustajien asiakaskokemusta ja yritysten mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa”, kertoo Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala.

Yhteinen näkymä sujuvoittaa liikennettä kokonaisuutena ja mahdollistaa uudet innovaatiot ja esimerkiksi kulkemista tehostavat ja helpottavat ratkaisut – ja tekemisen keskiössä on yhteistyö. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista esimerkiksi tuoda matkustajille tarkempaa tietoa aikataulun muutoksista tai ehdottaa joustavammin ja laajemmin vaihtoehtoisia kulkuvälineitä häiriön sattuessa.

Yhteistyö on datatalouden ytimessä

Digirata kytkeytyy rajapintojen kautta tiukasti ajankohtaiseen ja puhuttavaan aiheeseen: datatalouteen. Yhteistyön merkitys näkyy myös datataloudessa.

Fintrafficin kehityspäällikkö Mika Ahvenaisen mukaan datatalouden keskeinen piirre on se, että toiminnasta kertyvää dataa, tuodaan paitsi omaan, myös yhteistyökumppaneiden käyttöön. Talous-sanasta huolimatta keskeistä ei ole rahan liikkuminen.

”Esimerkiksi Digirata-hanke tuottaa valtavasti tietoa, eikä tämän kerätyn tiedonvaihdon tarvitse välttämättä olla kaupallista”, Ahvenainen muistuttaa. Liiketoiminnan sijaan keskeistä on se, että löydetään yhteisiä käyttötapoja kerätylle tiedolle.

“Jättäisin datatalous-termistä euron symbolit pois, ja näkisin sen ennemmin dataan perustuvana yhteistyönä”, sanoo Mika Ahvenainen.

Päämääränä ennakointi

Perinteisesti dataa on hyödynnetty raportointiin, tilastointiin ja menneisyyden tarkasteluun. Tätä halutaan nyt muuttaa. Mika Ahvenainen kertoo, että tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa on olemassa tietoa nykyhetkestä. Tähtäimessä on kuitenkin datan hyödyntäminen tulevaisuuden ennakointia varten.

“Datan isoin rooli tulee olemaan siinä, että opitaan ennakoimaan, seuraamaan järjestelmän tilaa ja varautumaan”, kertoo Ahvenainen.

Digiradan parissa tällaista ennakointia voidaan tehdä niin kutsutun digimallinnuksen avulla. Se tuottaa monipuolista dataa kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi, ja auttaa havaitsemaan uhkia ja mahdollisuuksia jo ennen kuin tehdään fyysistä rakennustyötä.

Konkreettisesti ennakointi mahdollistaa järjestelmän ongelmakohtien seuraamisen ja esimerkiksi säähän liittyviin haasteisiin varautumisen. Ennakoinnin ja skenaarioita tuottavan datan ansiosta on mahdollista luoda erilaisia liikkumista tehostavia sovelluksia.

”Tälläkin hetkellä erilaisista häiriöistä tiedotetaan, mutta tulevaisuudessa, digitaalisen mallinnuksen avulla, voidaan mahdollistaa sellaisten palvelujen tarjoaminen, joissa kunnossapitoyrityksille tuotettaisiin tietoa ennakoivaa kunnossapitoa varten”, sanoo Digirata-hankkeessa projekti-insinöörinä toimiva Johanna Kuismin. “Näin vähennettäisiin häiriöiden määrää, matkustaja saisi tarkempia arvioita häiriöiden kestosta ja hänelle voitaisiin tarjota vaihtoehtoja häiriön aikana liikkumiseen.”

Ennakointi ja sovellukset vaativat tasalaatuista dataa – Digirata avainasemassa

Jotta ylipäätään voidaan ajatella mahdollisia sovelluksia ja avoimen datan hyödyntämistä laajempaan innovointiin ja ratkaisujen keksimiseen, on oltava olemassa tasalaatuista dataa. Sen tuottamisessa Digirata on keskeisessä roolissa, sillä uudistuva moderni digitaalinen järjestelmärakenne ja infrastruktuuri mahdollistaa tasalaatuisen datan keräämisen eri puolilta.

“Kun olemassa oleva data on laadukkaampaa, voidaan sen hyödyntäminen nostaa uudelle tasolle”, muistuttaa Digiradan järjestelmäarkkitehti Jani Westerling.

Digiradan mukana tuleva infrastruktuuri ja digitaalinen mallinnus tuottavat tietoa koko liikenteen toimijoiden muodostamalle ekosysteemille, jolloin samasta tasalaatuisesta datasta voidaan luoda uusia ja taas uusia ratkaisuja.

Datan soveltamisella tehostusta rautatieliikenteeseen

Avoimen ja jaetun datan soveltamisesta voi olla yksilölle, yhteiskunnalle ja yritykselle valtavasti hyötyjä. Kun esimerkiksi logistiikka- tai matkaketjut sujuvoituvat, on junalla matkustaminen houkuttelevampaa ja toisaalta rahdin kuljettaminen rautateillä tehokkaampaa.

Kun yksityisautoilua ympäristöystävällisempi junamatkustaminen ja tavaran kuljettaminen kumipyörien sijaan raiteilla tehdään aiempaa houkuttelevammaksi, voidaan liikenteen päästöjä vähentää.

“Junia ei ehkä tulla ikinä saamaan kutsupalveluksi, mutta tulevaisuudessa tieto matkustajan omasta matkaketjusta saadaan yhteen paikkaan”, sanoo Johanna Kuismin.

Ennakoitavuus ja joustavuus mahdollistavat ratapätkien paremman hyödyntämisen niin matkustajille kuin tavaroille. Samalla erilaisiin tilanteisiin varautuminen helpottuu – avoin ja tasalaatuinen data voi tuottaa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka täynnä junan vaunu on.

Yritysten näkökulmasta saatavilla olevan datan lisääntyminen, esimerkiksi tarkat tiedot aikatauluista ja junaan mahtuvien tavaroiden määrästä voivat mahdollistaa logistiikan tehostamisen.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat lähes rajattomat

Kun Digiradan myötä on rakennettu moderni digitaalinen infrastruktuuri, ja tuotetun datan laatu on tasaista sekä avointa, ovat tulevaisuuden mahdollisuudet lähes äärettömät.

Eri toimijoiden ratkaisut voivat hyödyntää toinen toisiaan, ja mahdollisuudet soveltaa niitä edelleen laajenevat.

“Parhaimmillaan tämä voi johtaa samaan kuin internetissä. On erilaisia palikoita, jotka kasataan eri järjestyksiin ja luodaan siten erilaisia kokonaisuuksia”, sanoo Janne Lautanala.

Olennaisinta tässä kaikessa on liikenteen eri toimijoiden yhteistyö ja korkealaatuisen datan avoin jakaminen – ja tässä Digiratakin on keskeisessä roolissa.

Tunnetko termit?

Avoin data – Avoin data on kaikille avoimesti hyödynnettäväksi tarjottua koneluettavaa tietoa, joka on eri toimijoille, kuten organisaatioille, julkishallinnolle, tutkijoille tai yksityishenkilöille kertynyttä tai niiden luomaa ja jolla on avoimen hyödyntämisen mahdollistava käyttölupa eli lisenssi (https://www.avoindata.fi/fi/opas/mita-on-avoin-data)

Avoin rajapinta – Rajapinta, eli ohjelmointirajapinta, määrittelee, miten tietoa tarjotaan ulos sovelluksesta. Avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että sen ominaisuudet ovat julkisia, ja että sitä voi käyttää vapaasti. (http://avoinrajapinta.fi/)

Digitaalinen mallinnus – Digitaalisessa mallinnuksessa tai digitaalisessa kaksosessa on kyse tietyn ajan hetken tietyssä ympäristössä tapahtuvan asian mallintamisesta.