Komission ERTMS-koordinaattori Matthias Ruete vieraili Suomessa kesäkuun alussa tutustumassa Suomen kansalliseen ERTMS-projektiin eli Digirata-hankkeeseen sekä siihen, miten Suomessa edistetään rautatieliikenteen uusien teknologioiden pilotointia ja käyttöönottoa.

Kaksipäiväisen vierailun aikana Ruete keskusteli Digiradan edustajien kanssa mm. Digirata-hankkeen etenemisestä, Suomen viestintäverkkoratkaisusta eli toisin sanoen kaupallisten radioverkkoyhteyksien hyödyntämisestä junakulunvalvonnassa, kyberturvallisuudesta sekä toteutetun paikannuspilotin tuloksista. Lisäksi agendalla olivat rahoitusinstrumentit, meneillään oleva TEN-T-asetusuudistus sekä rautatiesektorin teknologinen kehitys ja innovointi. 

Suomi on edelläkävijä Euroopassa rautateiden teknologisessa uudistuksessa. Suomen digitaalinen infrastruktuuriratkaisu edistäisi rautatieliikenteen digitalisaatiota ja automaatiota koko EU:n tasolla, koska se nopeuttaisi käyttöönottoa ja olisi kokonaiskustannuksiltaan huomattavan paljon edullisempi. Tätä edistyksellisyyttä tuotiin vahvasti esille myös vierailun aikana. Ruete on tietoinen sekä perillä Suomen etukenolla kulkemisesta, sillä hän seuraa ja käy aktiivista vuoropuhelua Suomen suuntaan.  

”Parasta oli tuoda esille sitä, miten Digiradassa pilotoidaan ja kehitetään EU:n eturivissä uusia teknologioita. Avoin dialogi ja ymmärryksen lisääminen siitä, miten Suomi voi olla rakentamassa yhteen toimivaa ja turvallista digitaalista junaliikennettä olivat ehdottomasti vierailun parasta antia. Meille ministeriössä on tärkeää, että voimme tukea hanketta EU:n komission suuntaan”, kertoo vierailusta päävastuullisena toiminut liikenneneuvos Janne Hauta LVM:stä. ”Myös datan hyödyntämisen merkitys rautatieliikenteessä puhututti keskusteluissa yhdessä ministeriön edustajien kanssa”, Hauta jatkaa.

Keskusteluissa nousi esille EU:n radioverkkoregulaation hitauden mukanaan tuomat haasteet, joista vallitsi selkeä yksimielisyys osapuolten kesken. Teknisen regulaation uudistuksen aikataulua pidetään yleisesti ottaen liian hitaana ja lisäksi haasteena on, että regulaation uudistamisessa ei tehdä isoa systeemistä ”remonttia”, vaan pyritään täydentämään jo olemassa olevaa. Tällä olisi vuorostaan suorat vaikutukset kansalliseen implementoinnin aikatauluun. Käynnissä olevassa TEN-T-asetusuudistuksessa määritellään parhaillaan tavoitteita ja vaatimuksia myös ERTMS-kehittämiselle. Yhtenä olennaisena asiana nähdään, että Class-B-järjestelmät puretaan mahdollisimman nopeasti, sillä ne tulevat vanhentumaan koko Euroopan tasolla. Tämä mahdollistaisi kilpailun ja aidon haastamisen nykyisillä markkinoilla. Myös tämän uudistuksen suhteen tuotiin yhteinen huoli etenemistahdin hitaudesta esille.

Esillä ei ollut vain teknologinen kehitys. Myös rautateiden rooli liikenteen vihreän siirtymän edellytysten edesauttajana oli esillä keskusteluissa. On tärkeää, ett rautateiden merkitys sen edistämisessä tunnistetaan ja että rautatiet otetaan yhä paremmin osaksi digitaalista liikkumisen kokonaisuutta ja näin edesauttaa mm. liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Rautatiesektorin tulisi pyrkiä nopeasti vanhakantaisuudesta ja kankeudesta eroon, sillä todettiin, että rautateiden aikaikkuna on noin 15 vuotta, kunnes vihreyden etu häviää, ellei digitalisaation kokonaisvaltaista hyödyntämistä oteta mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.

”Vierailu osoitti avoimen dialogin tärkeyden. Hankkeelle oli tärkeää viedä viestiä Suomen ratkaisusta ja siitä, että meillä on vahvaa näyttöä kaupallisten verkkojen käytön turvallisuudesta ja taloudellisuudesta. Myös avoin keskustelu spesifikaatioiden valmisteluun liittyvistä onnistumisista ja haasteista oli meille erittäin tärkeää”, kertoo hankkeen vetäjä Jari Pylvänäinen.

”Suomi on ottanut EU:ssa ison loikan kärkimaiden joukkoon rautateiden kehittämisessä. Toivon Suomelle ja Digiradalle rohkeutta ja sitkeyttä edelläkävijän roolissa”, Matthias Ruete hehkuttaa. Digiratalaisille hänellä on selkeä ja rohkaiseva viesti: ”Teette erinomaisen hyvää työtä rautateiden digitalisaation pioneereina ja innovaattoreina”, hän kiteyttää EMMA-mittausvaunuajelun päätteeksi.

Matka kohti rautateiden Euroopan kärkeä jatkuu. Yhdessä.

ruete1
Ruete piti puheenvuoron Digiradan ohjausryhmässä
ruete2
EMMA-ajelulla