Tänään 15.3.2021 on julkaistu suunnitelma Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka tavoittena on vahvistaa digitalisaatiota ja datataloutta. Tavoitteena on luoda yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä nostaa Suomi maailman kärkimaaksi digitaalisen yhteiskunnan datavetoisten palveluiden ja niiden turvallisten ratkaisujen tuottajana. Työssä huomioidaan ratkaisut, jotka edistävät liikenteen digitalisoitumista. Digirata-hanke on yksi kärkihankkeista.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta:

  1. vihreä siirtymä
  2. digitalisaatio
  3. työllisyys ja osaaminen
  4. sosiaali- ja terveyspalvelut.

Digitalisaation ensimmäisenä hankkeena on mainittu Rautatieliikenteen digitalisaatio eli Digirata-hanke. Muita hankkeita ovat esimerkiksi huippunopeat nettiyhteydet koko maahan, lisää investointeja kärkiteknologioihin sekä investointeja kyber- ja tietoturvallisuuden tutkimukseen.

Hankkeessa on tavoitteena uudistaa junien kuluvalvontajärjestelmä. Ny­kyisen junankulunvalvonta-järjestelmän elinkaaren päättyessä ja EU-sääntelyn velvoit­tamana Suomen on aloitettava junankulunvalvonnan uudistaminen tällä vuosikym­menellä. Digirata-hankkeella varmistetaan junien turvallinen liikennöinti myös jatkos­sa.

Toteuttamalla Digirata modernilla tavalla saavutetaan uudistuksessa merkittäviä hyötyjä mm. ratakapasiteetin lisäämiseen, palvelun laadun parantamiseen, turvallisuuteen ja ympäris­töhyötyjen saavuttamiseen liittyen. Hanke lisää myös osaltaan junamatkustamisen sujuvuutta ja kuljetusten joustavuutta.  Lisäksi se parantaisi täsmällisyyttä sekä mahdollistaisi junien ja matkustajien määrän lisäämisen nykyisellä rataverkolla. Myös erilaisten häiriöiden vaikutukset ja kesto pienenisivät. Rautatieliikenteen osuuden kasvattaminen on myös EU:n laajuinen tavoite, joka on esillä vahvasti muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa eli Green Deal -ohjelmassa.

Tavoitteena on toteuttaa testausta ja pilotointia, jotka luovat tarvittavaa tietoa kansallisen ERTMS-täytäntöönpanopäätöksen valmistelua varten erityisesti kansallisen modernin radioverkkopohjaisen ratkaisun sekä tulevaisuuden rautateiden viestintäjärjestelmän toteuttamisesta. Suomi on ensimmäisiä EU-maita, joka toteuttaa pitkän matkan ratayhteyksillä tulevaisuuden digitalisoituja järjestelmiä, jotka perustuvat 4G/5G teknologioihin. Samalla arvioidaan, millaisia synergiaetuja tulevaisuuden rautatieviestinnän kehityksellä voisi olla muiden tulevaisuuden viestintäyhteyksien kehittämisen kanssa. Lisäksi investoinnilla saadaan rakennettua kaupalliselle pilottiradalle pysyvät laitteet ja järjestelmä. Kehitysvaiheen jälkeen (2027–2040) Digirata ja sen myötä ERTMS toteutettaisiin koko Suomen rataverkolla.

Lue lisää:

VM: Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma

VM: Digitalisaatio – alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma