Digirata on valtava ja innovatiivinen hanke, joka vaatii onnistuakseen laajaa yhteistyötä läpi rautatiealan. Samalla se vaatii myös osaavaa ohjausta. Digiradan valmisteluvaiheen ohjausryhmän jäseninä toimineet liikenne- ja viestintäministeriön Maija Ahokas (puheenjohtaja), Fintrafficin Pertti Saarela ja Väyläviraston Markku Nummelin kertovat, mitä ohjausryhmä on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt.

Digiradan ohjausryhmässä ovat mukana suurimmat hankekokonaisuuteen liittyvät tahot ja organisaatiot: vetovastuussa on liikenne- ja viestintäministeriö, jonka lisäksi ohjausryhmässä ovat edustettuina Fintraffic ja Väylävirasto sekä HSL ja VR. 

Digiradan ohjausryhmä asetettiin toukokuussa 2019, kaksi vuotta sitten. Kahdessa vuodessa hanke on edistynyt roimasti ja nyt valmisteluvaihe on päättymässä.

Ohjausryhmä johtaa hankkeen etenemistä ja kaataa esteitä hankkeen edestä

Digiradan ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä on edistää hankkeen toimintaedellytyksiä ja huolehtia, että pitkän ja monimutkaisen hankkeen päämäärät saavutetaan. Digiradan alkuvaiheessa tärkeintä oli saada hyväksyntä hankkeelle kotimaassa, ja sittemmin valmisteluvaiheessa ohjausryhmän työhön on liittynyt erilaisten selvitysten ja raporttien laatimista sekä valmisteluvaiheiden ohjaamista.

Hyvä pohjatyö ja hankkeen alkuvaiheen työskentelyyn panostaminen on Fintraffic Raiteen toimitusjohtaja Pertti Saarelan mukaan keskeistä.

“Digirata on pitkäkestoinen hanke. On tärkeää, että pohja rakennetaan huolella, jotta tulevaisuudessa voidaan rakentaa uutta sen päälle”, sanoo Saarela. “Hankkeessa on monia ulottuvuuksia ja se vaatii tiukkaa hankejohtamista, mutta myös sitä, että mukaan saadaan toimijoita monipuolisilla taustoilla.”

Ohjausryhmän tehtäviin on kuulunut myös kansainvälinen yhteistyö. Konkreettisesti se on tarkoittanut osallistumista keskusteluun sellaisten tahojen kanssa, jotka valmistelevat modernin radioverkkopohjaisen kulunvalvontajärjestelmän EU-tason sääntelyä.

“Olemme keskustelleet Euroopassa ja puskeneet esiin ajatusta Digiradasta. Digitalisaatiota edistetään muissakin maissa”, kertoo Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Ohjausryhmän toiminnan ydin on sen varmistamisessa, että hanke saadaan asianmukaisesti toteutettua. Edunvalvonnan ja selvitysten laatimisen ohella keskeistä on toiminnan ohjaaminen ja toimijoiden keskinäisen tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen.

“Ohjausryhmässä luodaan väline onnistuneelle vuorovaikutukselle ja huolehditaan, että tieto kulkee relevanteille tahoille. Kokouksissa on mukana myös hankkeen projektijohtoa kertomassa ajantasaisesti tietoa hankkeen edistymisestä”, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön verkkojen sääntely-yksikön johtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Maija Ahokas.

Avoin ja toimiva viestintä mahdollistaa yhteistyön tässä mittakaavassa

Koko hankkeen etenemiselle on etua siitä, että ohjausryhmässä on mukana kaikki kokonaisuuteen keskeisimmin liittyvät tahot.

“Digiradassa ajatus on, että mukana ovat alusta asti kaikki toimijat, joihin hanke vaikuttaa”, sanoo Pertti Saarela. Saarelan mukaan Digirata ei olisi onnistunut yhden toimijan hankkeena, vaan se vaatii onnistuakseen eri näkökulmien huomioimista. Yhteistyön etuna on myös erityyppisestä asiantuntijuudesta koostuva näkemys, jolla edistetään hanketta.

“Olemme käyneet yhdessä rakentavia ja hedelmällisiä keskusteluja, joissa olemme etupainotteisesti miettineet, miten hanketta saadaan vietyä sujuvasti eteenpäin”, sanoo Maija Ahokas.

Samoilla linjoilla on Markku Nummelin, jonka mukaan yhteistyö on Digiradan kaltaisen valtavan hankkeen kohdalla välttämättömyys.

“Yksi oppi, jonka olemme saaneet ulkomaisia hankkeita analysoimalla, on se, että täytyy panostaa kokonaisuuteen ja organisoida sekä ratainfrastruktuurin että kaluston kehitystä samanaikaisesti”, Nummelin sanoo. Tällainen koordinointi on mahdollista vain, jos alan eri toimijat puhaltavat yhteen hiileen ja jakavat tietoa avoimesti.

Avoin keskustelu ja toimiva viestintä ovatkin avainasemassa laajan yhteistyön ja suuren hankkeen onnistumisessa. Yksi ohjausryhmän tehtävistä on ollut keskinäisen tiedonvaihdon varmistaminen.

Ohjausryhmä saavutti tavoitteensa – ja ylitti ne

Ohjausryhmän keskeisimpänä tavoitteena on ollut edellä mainittujen tehtävien ohella lisätä ERTMS-järjestelmän (European Rail Traffic Management System) asiantuntemusta Suomessa sekä valmistella päätös kansallisen Digirata-ratkaisun toteutuksesta.

Saarela, Ahokas ja Nummelin ovat tyytyväisiä siihen, miten hyvin tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin. Samalla kiitosta saa myös valmisteluryhmä, joka on toimittanut valmiiksi pureskeltua tietoa ohjausryhmän käyttöön. Yhteistyö on toiminut hienosti ja hanketta edistetty aikataulussa – kaikki mukana olevat tahot ovat toimineet yhteisen tavoitteen eteen.

“Tavoitteet on saavutettu todella hyvin. Kertaakaan ei tullut eteen mitään sellaista, mitä ei olisi voitu ohjausryhmässä ratkaista”, kehuu ohjausryhmän puheenjohtaja Maija Ahokas. “Mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet hankkeeseen ja tekemisen palo on ollut mahtavaa.”

Väyläviraston Markku Nummelin on ollut erityisen tyytyväinen siihen, miten osaavasti liikenne- ja viestintäministeriö on vienyt valmisteluvaihetta eteenpäin. Fintrafficin Pertti Saarelan mukaan ohjausryhmän suurin yksittäinen saavutus on, että hanke on saatu vaiheeseen, jossa se todennäköisesti etenee toteutukseen.

“Kyseessä on rautatiepuolella mittakaavaltaan ja tavoitteiltaan megaluokan hanke, joka sisältää merkittäviä mahdollisuuksia. Kiitos siitä, että olemme päässeet tähän vaiheeseen, kuuluu kaikille toimijoille ja päätöksentekijöille, jotka ovat suhtautuneet hankkeeseen ymmärtäväisesti”, sanoo Saarela.

Digirata on valmis seuraaviin askeleisiin

Nyt valmisteluvaiheen päätyttyä asetetaan seuraavaksi uusi ohjausryhmä, jonka toiminta poikkeaa tähänastisista ohjausryhmistä hieman: uuden ohjausryhmän rooli on aiempaa strategisempi ja sen kokoontumiset on suunniteltu pidettäväksi kvartaaleittain. Keskeistä on jatkossakin hankkeen toimintaedellytysten täyttymisen varmistaminen sekä hanketta rikastuttavan, alan toimijoiden kanssa käytävän vuoropuhelun ylläpitäminen.

Valmisteluvaiheen päättyminen merkitsee myös sitä, että kokemuksia käytännön operatiivisesta toiminnasta on pian odotettavissa Digiradan testiradalta.

“Digirata on huikea hanke, jolla voidaan tehdä Suomesta edelläkävijä modernin radioverkkoteknologian hyödyntämisessä rautateillä”, sanoo Maija Ahokas.

Pertti Saarela muistuttaa, että Digirata tuo hankkeena valtavasti mahdollisuuksia yhteiskunnalle: rautatieliikenteen turvallisuuden ja kapasiteetin lisäämisen sekä ympäristövaikutusten lisäksi sillä on potentiaalia vahvistaa kansallista kilpailukykyä, innovaatioita ja tuotekehitystä.